โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านตีนเป็ด

              โรงเรียนบ้านตีนเป็ดเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2484  โดยมี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 7 ตำบลตับเต่าพร้อมราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนขนาดสองห้องเรียนเพื่อเป็นที่ศึกษาของบุตร-ธิดา ต่อมาทางราชการเห็นว่าอาคารเรียนอยู่ในสภาพทรุดโทรม และยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  เมื่อปี พ.ศ. 2508  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  50,000 บาท   มาสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน    แทนอาคารหลังเดิม  เมื่อ      พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณ  40,000 บาท  สร้างบ้านพักครูแบบ ชร.03 และเขตบริการร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารชั่วคราวขนาด 4.20 x 7.30 ม. คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท     เมื่อ  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณจำนวน  20,000 บาท  สร้างส้วมนักเรียนแบบ ชร. 06  ขนาด  5 ที่นั่งเมื่อ พ.ศ.  2523 ได้รับงบประมาณจำนวน  419,975 บาท สร้างอาคารแบบ ชร.  01 ขนาด 4 ห้องเรียน   พ.ศ.  2525  ประชาชนในเขตบริการได้บริจาคเงิน  5,000 บาท     สร้างส้วมครูขนาด 2 ที่นั่ง       พ.ศ.  2527    ได้รับงบประมาณจำนวน  176,480  บาท  จากทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และประชาชนบริจาค 3,700 บาท  สร้างโรงครัว พ.ศ.  2543  คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนเห็นว่าส้วมนักเรียนอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากจึงช่วยกันบริจาคเงินร่วมกันกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น  20,000 บาท  สร้างส้วมนักเรียนขนาด 6 ที่นั่งและในปีงบประมาณ  2550  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน   2,188,000  บาท  เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง

              ปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2563) โรงเรียนบ้านตีนเป็ดได้เปิดสอนตั้งแต่  ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนักเรียนทั้งหมด  186  คน  แบ่งเป็น  9  ห้องเรียน  มีผู้บริหารโรงเรียน  1  คน ครูประจำการสอน 9 คน  ครูอัตราจ้าง 2  คน   นักการภารโรง(โครงการคืนครูให้โรงเรียน)  1  คน   มีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง  คือ แบบ ชร. 01  จำนวน  1 หลัง  แบบ สปช 105/29  จำนวน  1 หลัง  มีอาคารประกอบ 6 หลัง คือ บ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  จำนวน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/26  จำนวน 1 หลัง โรงอาหารแบบสร้างเอง  จำนวน 1 หลัง  ห้องตัดผมแบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง  ห้องเรียนอนุบาลแบบสร้างเอง จำนวน  1  ห้อง   ส้วมนักเรียนแบบสร้างเอง 8 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง  ศาลาหกเหลี่ยมแบบสร้างเอง  จำนวน  1 หลัง มีไฟฟ้าต่อถึงทุกอาคาร มีน้ำประปาหมู่บ้านและประปาโรงเรียนใช้อย่างเพียงพอ บริเวณโรงเรียนปรับปรุงให้มีสวนหย่อมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น

  อาณาเขตติดต่อของโรงเรียนบ้านตีนเป็ด

              ทิศเหนือ            ติดหมู่บ้านตีนเป็ด

              ทิศใต้                ติดกับทุ่งนา

              ทิศตะวันออก      ติดกับทุ่งนา

              ทิศตะวันตก        ติดกับถนนสาย 1155  (เทิง-ปางค่า-ผาแล-เชียงของ)

  ข้อมูลพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด  ตั้งอยู่  เลขที่  77 หมู่ที่   7    ตำบล ตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   

        ปรัชญาโรงเรียน                     สุวิชาโน  ภวํ โหติ    (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

        คำขวัญของโรงเรียน                เรียนดี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย  ใฝ่คุณธรรม

        สีประจำโรงเรียน                     เขียว – ขาว

        ต้นไม้ประจำโรงเรียน               ต้นตีนเป็ด  (พระยาสัตบรรณ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 08:56:14 น.

โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160104 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนิตย์ อินต๊ะวิยะ โทรศัพท์: 0861946035 อีเมล์: nit_000007@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]