โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลผู้บริหาร

  • ชื่อ นายพล       นามสกุล   ฐานะกอง 
  • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีนเป็ด  ระดับชำนาญการพิเศษ
  • วันเดือนปีเกิด  14  มีนาคม  2509    อายุ  54  ปี
  • ประวัติการศึกษา

  - ระดับปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต  เอกภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

  -  ระดับปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  เอกการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

              -   ประวัติการทำงาน  เข้าการบริหารงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีนเป็ด

                  ตั้งแต่ปีการศึกษา2560 – ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 08:56:14 น.

โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160104 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนิตย์ อินต๊ะวิยะ โทรศัพท์: 0861946035 อีเมล์: nit_000007@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]