โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  วัตถุประสงค์

                                  1. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้

                                  2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานสถานศึกษา

                                  3.  เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                  4.  เพื่อให้ชุมชนมีความภูมิใจ  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                                  ของสถานศึกษา

                                  5.  เพื่อให้ผู้เรียน และ ครู  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

   

   

   

                   เป้าหมาย

  1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้

  2  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานสถานศึกษา ดังนี้คือ

  ระดับปฐมวัย

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญาสมวัย

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  สามารถทำงานจนสำเร็จ  และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์

                   - เด็กร้อยละ 91.00  มีความรู้และทักษะเบื้องต้น

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  มีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่าน  และพัฒนาตนเอง

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี

                   -  เด็กร้อยละ 91.00  มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ   ดนตรี   กีฬา

                   -  ครูร้อยละ 91  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                  ระดับประถมศึกษา

   ผู้เรียนร้อยละ 91.00  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

   - ผู้เรียนร้อยละ 91.00  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

   - ผู้เรียนร้อยละ 91.00  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  

   - ผู้เรียนร้อยละ 91.00  มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ   คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา

     ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

   - ผู้เรียนร้อยละ 91.00  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

   - ผู้เรียนร้อยละ 91.00  มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

      และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  3.ผู้เรียนร้อยละ 91.00  ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4.  ครูร้อยละ 91.00  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  5. คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด 

      ประสิทธิผล

  6. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  7. ผู้เรียน และ ครู  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านตีนเป็ด

  • การเป่าขลุ่ย

  เอกลักษณ์สถานศึกษา

                        -    โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

  จุดเน้น 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจุดเน้น 10 ประการ เพื่อให้หน่วยงานทาง การศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนบ้านตีนเป็ด  เป็นหน่วยงานในสังกัด ที่จะต้องดำเนินการโดยได้ตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา จำนวน 3 รายการ และคงเหลือไว้ 7 ประการ เพื่อเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดไว้ดังนี้

                       1.    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 (Student Achievement)

                        2.   เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)

                        3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ( Literacy ,  Numeracy & Reasoning Abilities)

                        4.   นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind) 

                        5.   นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence) 

                        6.   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 

                        7.   สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)                            

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 08:56:14 น.

โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160104 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนิตย์ อินต๊ะวิยะ โทรศัพท์: 0861946035 อีเมล์: nit_000007@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]