โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  ( VISION )

  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย   ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

   

                  พันธะกิจ ( MISSION )

                                  1.จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

                                  2.จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและ

                                     มาตรฐานสถานศึกษา

                                  3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                  4.ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

                    5. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 08:56:14 น.

โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160104 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนิตย์ อินต๊ะวิยะ โทรศัพท์: 0861946035 อีเมล์: nit_000007@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]