โรงเรียนบ้านดอนแยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านดอนแยง

  โรงเรียนบ้านดอนแยงนี้ตั้งขึ้นก่อนใช้  พ.ร.บ. การประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๙ ซึ่งอาศัยเงินศึกษาประชาบาล เมื่อใช้ พ.ร.บ.การประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในเงินการศึกษาพลี ต่อมาเปลี่ยนเป็นเงินบำรุงการศึกษา เดิมโรงเรียนนี้ต้องเดินทางไปรวมกับโรงเรียนบ้านเอียน พ.ศ. ๒๔๕๑นายเพิ่ม สวามิภักดิ์ธรรมาธิกรณ์อำเภอเทิง เป็นผู้ริเริ่มตั้งขึ้นโดยให้ชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลเอียน๑” (วัดดอนแยง) พระอนุรสรัตนะ เป็นครูสอนและมีนักเรียน บ้านสันป่าบงมาร่วมเรียนด้วย

  พ.ศ. ๒๔๘๒   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลหงาว ๗” พ.ศ. ๒๔๘๘ สร้างอาคาร ป. ๑ ข.ไม้  จำนวน ๓ ห้องเรียน  มุงกระเบื้องไม้  โดยไม่ได้ของบประมาณจากทางราชการ จำนวน๑๐, ๐๐๐บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  พ.ศ. ๒๕๐๐     เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเดิมเป็น “โรงเรียนบ้านดอนแยง”

  พ.ศ. ๒๕๐๘    ได้รับเงินงบประมาณ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารแบบ ป.๑ข.ไม้ขนาด ๕ ห้อง

  พ.ศ. ๒๕๑๒   ย้ายจากที่เดิมมาสร้างอาคารเรียน ป.๑ ข.  ขนาด  ๕  ห้องเรียน   สร้างเป็นหอประชุม  โดย ได้รับเงินช่วยเหลือจากงบพัฒนาตำบล  (พ.ป.ช.)

  พ.ศ. ๒๕๒๑   ขยายการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่๔  มาเป็นศึกษาภาคบังคับ  ๖  ปี  และสร้างอาคารชั่วคราว

  พ.ศ. ๒๕๒๑   ได้รับงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูแบบ ชร. ๐๓จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย

  พ.ศ. ๒๕๒๑   สร้างส้วมขนาด ๓ ที่นั่ง ๑ หลัง ด้วยเงินของคณะครูและราษฎรร่วนกันบริจาค

  พ.ศ. ๒๕๒๓   ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน๒๘,๐๐๐บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สร้างส้วมแบบ  ชร.๐๖  จำนวน  ๑  หลัง

  พ.ศ. ๒๕๒๔   ได้รับเงินงบประมาณจาก สปช.  สร้างอาคารแบบ  ชร.๐๑   จำนวน ๔ ห้องเรียน ( ตึก )  ๑ ห้องพักครู   จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๕๔๐,๐๐๐  บาท  ( ห้าแสนสี่หมืนบาทถ้วน )

  พ.ศ. ๒๕๒๕   ได้รับอนุมัติจาก สปช.  ให้เข้าโครงการอาหารกลางวัน   ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นเงิน  ๒๐๐  บาท  เพื่อทดลองโครงการ  ทางโรงเรียนพยายามจะหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจากลำห้วยลึก   เป็นระยะทาง  ๗๓๒  เมตร

  พ.ศ. ๒๕๒๖   ได้รับงบประมาณจากสปช. สร้างอาคารแบบ สปช. ๒๐๓ – ๒๖ ขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร(อาคารอเนกประสงค์)

  พ.ศ. ๒๕๒๖   ได้รับงบประมาณจาก สปช.  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน   จำนวน  ๘, ๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๒๖   ได้รับเงินพัฒนาส่วนจังหวัด ของ ส.ส.  อำไพ   ปัญญาดี  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  จัดสร้างประปาภูเขา  เป็น  ระยะทาง  ๘๐๐  เมตร

  พ.ศ. ๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณจาก  สปช.  สร้างส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๑ – ๒๕๒๖  ขนาด ๓ ที่นั่ง เป็นเงิน๒๖,๒๕๐บาท  และสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑  จำนวน ๑หลัง  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท

  พ.ศ. ๒๕๒๗   ได้รับงบพัฒนาจังหวัดของ ส.ส.สำเร็จ ภูนิคม จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท สร้างถังเก็บน้ำฝนคสล.ขนาด   ๑.๕ x ๒ เมตร จำนวน๑ ชุด

  พ.ศ. ๒๕๒๘   ได้รับเงินงบประมาณจาก สปช.  จำนวน ๒๕, ๐๐๐บาท สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓

  พ.ศ. ๒๕๒๘   ได้รับเงินงบประมาณจัดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๒๙   คณะครูได้สร้างโรงครัวก่อผนังด้วยบล็อกลูกรังครึ่งไม้หลังคามุงด้วยสังกะสี ขนาด๖ x ๓ เมตรเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๐    คณะครูและภารโรง ร่วนกันสร้างสนามเด็กเล่น คิดเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๐    คณะครูและภารโรงร่วมกันสร้างอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร

  พ.ศ. ๒๕๓๐    ได้รับงบประมาณรื้อหลังคาอาคาร ป. ๑ข. จากสังกะสีมาเป็นสังกะสีจาก สปช.เป็นเงิน๒๐,๐๐๐บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๐    ได้รับบริจาคเสาไม้เนื้อแข็งจากราษฎรจำนวน ๑๒ ต้น เปลี่ยนเสารั้วหน้าโรงเรียนด้านหน้าและด้านข้าง

  พ.ศ. ๒๕๓๒   ทางโรงเรียนโดยคณะครูได้จัดสร้างที่แปรงฟัน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๒   ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก ร.พ.ช.  สร้างถังเก็บนำฝนจำนวน  ๒  ถัง

  พ.ศ. ๒๕๓๔   ได้รับงบประมาณจาก สปช.  จำนวน  ๖๕, ๐๐๐ บาทสร้างบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช.  จำนวน ๑ บ่อ

  พ.ศ. ๒๕๓๕   ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ชร.๐๑ ประสบวาตภัย เป็นเงิน๑๗,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับเงินพัฒนาจังหวัด ของ ส.ส.สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ มาขุดลอกและสร้างคันดินกักน้ำตามลำห้วย  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐   บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับพัฒนาส่วนจังหวัดของ  ส.ส.สำเร็จ   ภูนิคม   มาซื้อเครื่องเสียงเป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับเงินงบประมาณจาก  สปช. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย  จำนวน  ๑  ชุด   เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับเงินงบประมาณจากสปช.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ     จำนวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน   ๗,๐๐๐  บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับเงินพัฒนาส่วนจังหวัด จาก  ส.ส. จัดซื้อโทรทัศน์และวีดีโอ จำนวน๑ ชุดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๘   ได้รับบริจาคจากพระครูประจักษ์พัฒนคุณ   จังหวัดเชียงใหม่ สร้างห้องสมุดเอกเทศ

  ขนาด ๖ x ๙เมตร จำนวน ๑ หลัง   คิดเป็นเงินงบประมาณ   ๑๓๖,๗๓๒ บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๙    ได้รับบริจาคจากพ่อครูปุ๋ยอักษรดิษฐ์ สร้างอาคารสหกรณ์   ขนาด ๖ x ๙ เมตรจำนวน ๑ หลัง คิดเป็นงบประมาณ๗๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๙    ได้รับบริจาคจากพระครูประจักษ์พัฒนคุณ  บริจาคทรัพย์สร้างสนามเด็กเล่น ขนาด ๓๐ x ๔๐ เมตร   จำนวน ๑ สนาม   คิดเป็นงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๔๐    ได้รับบริจาคจากคณะครูร่วมกับราษฎรบ้านดอนแยงสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดความสูง ๑.๕ เมตร   ความยาว   ๑๓๐   เมตร   คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๔๐    ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน๑ ชุด จากท่านพระครูประจักษ์ พัฒนคุณ

  คิดเป็นเงิน๓๗,๐๐๐บาท 

  พ.ศ. ๒๕๔๐    ได้รับบริจาคจากราษฎรในหมู่บ้าน จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน๑ เครื่อง                 ราคา ๗,๕๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๔๐    ได้รับบริจาคจากราษฎรในหมู่บ้านจัดทำชั้นวางหนังสือ จำนวน ๘ หลังคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐บาท

  พ.ศ ๒๕๔๕    ได้รับบริจาคอาคารคอมพิวเตอร์๑ หลัง เครื่องคอมพิวเตอร์๓ เครื่อง เครื่องปรับอากาศ๑เครื่อง และพัดลมตั้งโต๊ะ  ๒ เครื่อง

  พ.ศ. ๒๕๔๗   ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย ( สจ.รังสรรค์ วันไชยธนะวงศ์) จำนวน๒๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง๔ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร ในโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๔๙    จัดสร้างศาลาอำนวยการ  ๑  หลัง  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยงบผ้าป่าศิษย์เก่า

  พ.ศ. ๒๕๕๑    ปรับปรุงโรงอาหาร ได้รับการสนับสนุนจากผ้าป่าศิษย์เก่า  จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๑    ได้รับการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม  ๑ ชุด  ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีแม่สาย

  พ.ศ. ๒๕๕๒   ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๖  เครื่อง  จากคณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนแยงคิดเป็นจำนวนเงิน   ๖๐,๐๐๐   บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๒   ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ดนตรีนาฏศิลป์ (ดนตรีพื้นเมือง) จาก สพฐ.

  พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับบริจาคเงินจากหม่อมหลวงอัชญา   ไชยยะโท   จำนวน   ๘๓,๓๔๐   บาท เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ข  ไม้   โดยใช้แรงงานชาวบ้านในเขตบริการโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมห้องสมุด จาก สพฐ. จำนวน ๑๓,๔๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จาก สพฐ. จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุง สนามเด็กเล่น จาก สพฐ. จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมส้วมทั้งหลัง (แบบ ชร.๖ ๕ ที่นั่ง) จาก สพฐ. จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมส้วมทั้งหลัง (แบบ สปช.๖๐๑/๒๖) และทำหลังคาทางเดิน                  จาก สพฐ. จำนวน ๓๙,๓๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับบริจาคเงินจากหม่อมหลวงอัชญา   ไชยยะโท   จำนวน  ๘๓,๓๔๐  บาท เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  ไม้ โดยใช้แรงงานชาวบ้านในเขตบริการโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้รับบริจาคเงินโดยมีวัตถุประสงค์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์กีฬา   และอาหารกลางวันของโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้รับเงินบริจาคจากนายสมชาย   พงศ์ไพบูรณ์ และคณะ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท รวมกับเงินผ้าป่าศิษย์เก่า เพื่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

  พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้รับพระราชทานส้วมนักเรียน ๑ หลัง จำนวน ๔ ที่นั่ง จากสมเด็กพระเทพฯ

  พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับบริจาคเตาเผาอเนกประสงค์ จากมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

  พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับบริจาคเงินโดยมีวัตถุประสงค์จากภาคเอกชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

  พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับพระราชทานส้วม ๑ หลัง จำนวน ๔ ที่นั่ง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับบริจาคเงินโดยมีวัตถุประสงค์จากภาคเอกชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

   พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารห้องสมุดโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๕๖    จัดสร้างเรือนเพาะชำของโรงเรียน ขนาด ๔ x ๔ เมตร โดยจัดหางบประมาณในการดำเนินการเอง

  พ.ศ. ๒๕๕๖    ปรับปรุงทาสีและขัดพื้นอาคารไม้ภายใน แบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน โดยจัดหางบประมาณในการดำเนินการเอง

  พ.ศ. ๒๕๕๗   จัดหาเครื่องเล่นสนาม โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลหงาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๘   ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟนอกอาคารเรียน (ระบบเชื่อมต่ออาคารเรียน,เสาไฟแรงต่ำ, สายไฟหลัก) โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

   อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ                               จดซอยเข้าหมู่บ้าน

  ทิศใต้                                   จดลำห้วยลึก

  ทิศตะวันออก                       จดถนนสายเทิง-  ปางค่า

  ทิศตะวันตก                         จดกับเทือกเขา (ดอยผาโง้ม)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:31:16 น.

โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 086-1807010 อีเมล์: thanongsak.sak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงจันทร์ ถานะตาล โทรศัพท์: 0810205504 อีเมล์: sangchitha.68@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]