โรงเรียนบ้านดอนแยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.ชัชวาล  สารคำ         ประธานนักเรียน

  2. ด.ช.ธนบูลย์  พันธุ์วิไล     รองประธานนักเรียน

  3. ด.ญ.ณัฐณิชา  แก้วกันทะ  รองประธานนักเรียน

  4. ด.ช.พิชิตชัย  พุทธอารีย์วงค์  ประชาสัมพันธ์

  5. ด.ช.ปรัญญา  นันตาวงค์   เหรัญญิก

  6. ด.ญ.ณัฐณิชา  แก้วกันทะ  เลขานุการ

  7. ด.ช.ธนบูลย์  พันธุ์วิไล   กรรมการ

  8. ด.ช.ศุภกร  เขื่อนแก้ว  กรรมการ

  9. ด.ญ.พิไรวรรณ  อินทร์อุ่นโชติ  กรรมการ

  10. ด.ญ.เขมิกา  ศรีคำจักร์  กรรมการ

  11. ด.ญ.ลักษมณ  หลักคำ  กรรมการ

  12. ด.ช.พิชิตชัย  พุทธอารีย์วงค์  กรรมการ

  13. นางระพีพรรณ  ถานะตาล  ครูที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:31:16 น.

โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 086-1807010 อีเมล์: thanongsak.sak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงจันทร์ ถานะตาล โทรศัพท์: 0810205504 อีเมล์: sangchitha.68@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]