โรงเรียนบ้านดอนแยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
  2. พัฒนามาตรฐานการศึกษา
  3. พัฒนาระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
  4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
  5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

  เป้าประสงค์  (GOAL)

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน

  เป้าหมาย

             ผลผลิตของโรงเรียนได้แก่  นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะด้านต่างๆ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์

  ของหลักสูตร สามารถเรียนจบหลักสูตรทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา

            โรงเรียนมีอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่เพียงพอ มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

  และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:31:16 น.

โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 086-1807010 อีเมล์: thanongsak.sak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงจันทร์ ถานะตาล โทรศัพท์: 0810205504 อีเมล์: sangchitha.68@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]