โรงเรียนบ้านดอนแยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISON)

              โรงเรียนบ้านดอนแยงมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงาน  นักเรียนมีคุณธรรม

   จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาและ

  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  พร้อมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ

   

  ปรัชญาของโรงเรียน        การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:31:16 น.

โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 086-1807010 อีเมล์: thanongsak.sak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงจันทร์ ถานะตาล โทรศัพท์: 0810205504 อีเมล์: sangchitha.68@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]