โรงเรียนเพียงหลวง 16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนเพียงหลวง 16 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดิมชื่อโรงเรียน   บ้านร่มโพธิ์ไทยเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 9  ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงรายเปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่  5  ไร่  45  ตารางวา    โดยรับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ 8 หมู่บ้าน  ดังนี้

                1.  หมู่บ้านร่มโพธิ์ไทย         หมู่  9      ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

                2.  หมู่บ้านพญาเลาอู           หมู่  23   ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

                3.  หมู่บ้านขุนต้า                  หมู่  11   ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

                4.  หมู่บ้านร่มฟ้าไทย           หมู่  24   ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

                5.  หมู่บ้านพิทักษ์ไทย         หมู่  20   ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

                6.  หมู่บ้านไทยสามัคคี        หมู่  16    ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

                7.  หมู่บ้านเล่าตาขาว          หมู่  21   ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

                8.  หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง         หมู่ 19    ตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

            โรงเรียนเพียงหลวง 16 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2511 โดยนักสอนศาสนาชาวอเมริกัน

  เป็นอาคารไม้ขนาด 2 ห้องเรียนต่อมาพี่น้องชาวม้ง ได้หลงผิดเข้าต่อสู้กับทางราชการ  โรงเรียนจึงถูกปิดลงและถูกไฟไหม้ในเวลาต่อมา

            ปี พ.ศ. 2525  ชาวเขาเผ่าม้งได้เข้ามอบตัวและได้ขอสร้างโรงเรียนขึ้นมา  โดยทาง ร.พัน 174  อำเภอเชียงคำ   มอบหมายให้ทางทหาร

  ร้อย ร.4732  ในสมัยนั้น ร่วมกับชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนขึ้นจำนวน 1 หลัง  2  ห้องเรียน โดยมีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเลาอู   อยู่ในความดู และ

  รับผิดชอบของทหาร ต่อมาทหารได้มอบให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยยกฐานะเป็นโรงเรียน

  บ้านปางค่า และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านปางค่าสาขาบ้านร่มโพธิ์ไทย

           พ.ศ. 2532  ทางสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติยกฐานะโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนหลัก โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย  โดยมีนายชัยพิชิต   อิ่นคำ   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

           ปี พ.ศ. 2534   ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย    ได้แต่งตั้งให้ นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

           ปี พ.ศ. 2535  ทางหมู่บ้านขุนต้า  ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   จึงให้โรงเรียนบ้านขุนต้าเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย

           ปี  พ.ศ. 2538  ทางรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาในภาคบังคับให้ทั่วถึงทุกตำบลทุกหมู่บ้าน   ดังนั้น  ทางโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยจึงได้ขอเปิดห้องเรียนเพิ่มอีก  2  แห่งที่หมู่บ้านร่มฟ้าไทย  และหมู่บ้านพิทักษ์ไทย   ซึ่งเป็นหมู่บ้านป้องกันตัวเองชายแดน  ไทย – ลาว    โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย   และโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

           ปี พ.ศ. 2544  ทางหมู่บ้านบ้านร่มโพธิ์ทองได้รับการตั้งเป็นหมู่บ้านหลัก  และทางโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยเห็นว่ามีนักเรียนเป็นจำนวนมาก   ที่ได้เดินทางมาเรียนที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย  ต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางไปกลับวันละ  10  กิโลเมตร   จึงได้จัดตั้งห้องเรียนสาขาชื่อว่า  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง    มีนักเรียนทั้งหมด  23  คน   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ  1  โรงเรียน 1  สาขา  3  ห้องเรียน   และมีนายฉัตรชัย  สุวรรณจักษ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8  เป็นผู้บริหาร

           ปี พ.ศ. 2548   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยมีอาคารเรียนถาวร  2  หลัง  ขนาด  3  ห้องเรียนใช้สำหรับเป็นห้องสมุด  ห้องพักครู   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    อาคารเรียนชั่วคราวแบบรื้อถอนได้จำนวน   5  หลังใช้เป็นห้องเรียน   ห้องเก็บพัสดุ   ห้องตัดผม   อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร  2  หลัง  ใช้สำหรับเป็นอาคารเรียน  1  หลัง  โรงอาหารประชุม  1  หลัง  (อาคารทั้งสองหลังนี้ชุดปฏิบัติ การของทหารในพื้นที่สร้างให้  1  หลัง  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสร้างให้  1  หลัง)

            ปีพ.ศ. 2548   ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4  ได้มีคำสั่งให้  นายสากล   อินต๊ะวงศ์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย  ซึ่งได้ดำเนินการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาจนถึงวันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2550

            ปี พ.ศ. 2550  นายบุญธรรม  ยังไว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย  ซึ่งได้ดำเนินการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาจนถึงปี พ.ศ. 2556

            ปี พ.ศ. 2556  นายพิพัฒน์  อุทธิยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย  ซึ่งได้ดำเนินการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาจนปัจุบัน

            ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

            ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ได้รับพระราชพระอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก “โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย” เป็น “โรงเรียนเพียงหลวง 16 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี”       ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

          ปัจจุบันโรงเรียนเพียงหลวง 16 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้การบริหารงานโดยนายพิพัฒน์  อุทธิยา ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายสุริยา สมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

  รับผิดชอบ 1 โรงเรียน 1 สาขา 4 ห้องเรียน ดังนี้

  1.       โรงเรียนเพียงหลวง 16

  2.       โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า

  3.       โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

  4.       โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

  5.       โรงเรียนเพียงหลวง 16ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

  6.       โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:56:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิพัฒน์ อุทธิยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววริศรา พิศจารย์

 • นางสาวแพรวพรรณ รักเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,268
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0932749346 อีเมล์: 57040049@cri4.go.th
เว็บมาสเตอร์:: แพรวพรรณ รักเมือง โทรศัพท์: 0910785663 อีเมล์: ouypreaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]