โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เด็กไทยรู้เท่าทันทันสื่อ ICT
 • เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT

   

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

                      โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ตั่งอยู่เลขที่  31  หมู่ที่  24  ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่  15 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2538   โดยทางโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

            1.อาคารเรียน แบบ สปจ.ชร. 101/37   จำนวน        1       หลัง

            2.โรงอาหารแบบต่อเติม                จำนวน        1        ห้อง

            3.ห้องพักครูแบบต่อเติม                จำนวน        1        ห้อง

            4.บ้านพักครูแบบ  สปจ.ชร. 301/37   จำนวน        1        หลัง

            5.ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33             จำนวน        3        ชุด 

            6.ส้วมแบบ สปจ.ชร.604/37  แบบ 2 ที่นั่ง   จำนวน      1   หลัง

            7.ส้วมแบบสร้างเอง แบบ  4  ที่นั่ง            จำนวน      1   หลัง

            8.ห้องสมุดแสงหนึ่ง แบบสร้างเอง              จำนวน      1   หลัง

        โดยพื้นที่ของโรงเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น  ประมาณ  6  ไร่  3  งาน

   

  อาณาเขตของโรงเรียน

         ทิศเหนือ   ยาว    135  เมตร   ติดกับที่ดินของนายชาญชัย  จรูญสกุลวงศ์      

         ทิศใต้      ยาว    132  เมตร   ติดกับที่ดินของนายเรืองเดช  ธิโนชัย

         ทิศตะวันออก  ยาว  50  เมตร   ติดกับภูเขา

         ทิศตะวันตก   ยาว  100 เมตร   ติดกับถนนสายบ้านฮวก-ผาตั้ง

              ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียนเข้าเรียน  จำนวน  8  คน เป็นชาย  5  คนเป็นหญิง  3  คน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โดยมีนายบันเทิง  เครือวงศ์ เป็นผู้ปฎิบัติการสอน มีนายฉัตรชัย  สุวรรณจักษ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

             เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2538 ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนายชำนาญ  ขบวนงาม  หัวหน้าคุมงานและรถแทร็กเตอร์ นำเครื่องจักรดังกล่าวมาปรับสนามโรงเรียนและตัดถนนขึ้นบ้านพักครู คิดเป็นมูลค่าประมาณ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

            วันที่  16  กุมภาพันธ์  2539    ทางโรงเรียนได้จัดทำพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับทางโรงเรียน โดยมีนายวิศิษฐ์  วงศ์สว่าง หัวหน้าศึกษานิเทศก์อำเภอเทิง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง มาเป็นประธานในพิธีเปิด

            วันที่  17  ธันวาคม  2543  นายช่างณนนท์  พุ่มแย้ม นายช่างโครงการดำเนินการเองที่ 3(น่าน) ได้นำรถเกรดและรถบดถนน มาทำการปรับสนามโรงเรียน คิดเป็นมูลค่าประมาณ  15,000   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

           ต่อมาวันที่  24  พฤษภาคม  2547   ทางโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยได้แต่งตั้งนายสมบัติ  บุญศรี ข้าราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2  ระดับ 7  มาปฏิบัติราชการแทนนายบันเทิง  เครือวงศ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากราชการโดยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 15 คน สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนายฉัตรชัย  สุวรรณจักษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

           ต่อมาวันที่  15  ตุลาคม  2548  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางบริษัทยามาฮาสินธานีเชียงรายจำกัด ให้งบประมาณในการจัดสร้างห้องพักครูแบบต่อเติม ขนาด  5 × 5  เมตร จำนวนทั้งสิ้น  50,000    บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และได้ทำการรับมอบ เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2548

           ต่อมา วันที่  16  ธันวาคม  2549  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนวิงมาร์เก๊ตติ้ง ได้ให้งบประมาณในการจัดสร้างโรงอาหารแบบต่อเติม  จำนวนทั้งสิ้น  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และได้ทำการรับมอบเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2549

           ต่อมา วันที่  15  มีนาคม  2550  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่  4  นำโดยอาจารย์วิทยา อเนกะเวียง

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาออกค่ายพัฒนาและได้ทำการก่อสร้างต่อเติมหน้าอาคารเรียนโดยใช้งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ตลอดจนได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  3  เครื่อง มูลค่าประมาณ  70,000   บาท

          ต่อมา วันที่   4  มิถุนายน  2550  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ.7(4)/2 นำโดยอาจารย์วิทยา  อเนกะเวียง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาออกค่ายพัฒนาและได้ทำการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบสร้างเอง จำนวน  4  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง  มูลค่าประมาณ   70,000   บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  และได้ทำการรับมอบเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2550

         ต่อมา วันที่   30  มกราคม  2551  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์วทบ.8(4)/4,8(4)/41,492(4)/52 นำโดยอาจารย์วิทยา  อเนกะเวียง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มาออกค่ายพัฒนาและได้ทำการก่อสร้างห้องสมุดแบบสร้างเอง ชื่อห้องสมุดแสงหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ขนาดความกว้าง  5  เมตร ยาว  5  เมตร งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   และทำการรับมอบเมื่อวันที่  20  มกราคม  2551

             ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ได้รับพระราชพระอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก “โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย” เป็น “โรงเรียนเพียงหลวง 16 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี”       ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  15  คน เป็นชาย  10  คน เป็นหญิง  5  คน โดยมีนายสมบัติ  บุญศรี ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการ เป็นผู้ปฎิบัติการสอน มีนายพิพัฒน์  อุทธิยา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปีการศึกษา  2561 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  20  คน เป็นชาย  13  คน เป็นหญิง  7  คน โดยมีนายสมบัติ  บุญศรี ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และนางสาวนุชจิรา  ปิงวงค์ ตำแหน่งพนักงานราชการ เป็นผู้ปฎิบัติการสอน โดยมีนายพิพัฒน์   อุทธิยา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   

          ปีการศึกษา 2562 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 25 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 11 คน โดยมีนายวินัย  เงินสลึง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนางจุรีย์ สนธิ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นครูปฏิบัติการสอน โดยมีนายพิพัฒน์  อุทธิยา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:58:48 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0967215383 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจุรีย์ สนธิ โทรศัพท์: 0967215383 อีเมล์: juree.sonti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]