โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.             พัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  2.    ส่งเสริม พัฒนา การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

  3.             จัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  4.             ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  5.             จัดโครงการ/กิจกรรม ที่อนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.             พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้

  7.   ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย

  1.             ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  2.    ผู้เรียนมีการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้อง

  3.             ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา

  4.             ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  5.             ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.             สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

  7.   ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:00:32 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรกฤช ณ เชียงใหม่ โทรศัพท์: 0843632255 อีเมล์: Suchon89
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]