โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนเพียงหลวง 16 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:00:32 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรกฤช ณ เชียงใหม่ โทรศัพท์: 0843632255 อีเมล์: Suchon89
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]