• ประวัติโรงเรียน
 •        
   
   
            โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่่งเคยเป็นสาขาของหมู่บ้านปางค่า โดยจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2525 ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งตามคำสั่งของกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าที่ 261 / 2525 ลงวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2525 เนื่องจากบ้านรักแผ่นดินเป็นหมู่บ้านที่จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในเขตพื้นที่ลุ่ม น้างาว – หงาวซึ่งก่อนหน้าจะตั้งหมู่บ้านขึ้นมา พื้นที่จัดตั้งดังกล่าวเป็นพื้นที่ถูกยึดครองของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หลังจากรัฐบาล โดยกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้ยึดพื้นที่ชุดแนะนำ พ.ศ. 2524 จึงได้เริ่มโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงขึ้นมา ในการจัดตั้งหมู่บ้านรักแผ่นดินนั้น มีชุดแนะนำที่ 2 ( ช.ต.น. 2 ) เป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ฝ่ายกิจการพลเรือนกองอำนวยการผสมพลเรือน ตารวจ ทหาร ที่ 31 เป็นผู้ควบคุม
            ในการจัดตั้งหมู่บ้าน ได้อพยพชาวบ้านตำบลตับเต่า ตำบลหงาว เข้าไปอาศัยครั้งแรก จำนวน 50 ครอบครัว จำนวนประชากร ทั้งหมด 226 คน โดยเริ่มอพยพไปอยู่เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม 2525 เป็นต้นมา
            ในการจัดตั้งโรงเรียนครั้งแรก จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ในหมู่บ้านที่ย้ายติดตามผู้ปกครองเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน และเนื่องจากเด็ก ๆ ส่วนมากได้รับการศึกษาในเกณฑ์ภาคบังคับมาจาก โรงเรียนหมู่บ้านเดิมมาก่อน ดังนั้นในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในปีแรก จึงต้องดำเนินการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในคราวเดียวกัน โดยมีนักเรียน ทั้งสิ้น 35 คน ชาย 16 คน หญิง 19 คน
            ในการเปิดดำเนินการสอนในปีแรก โรงเรียนไม่ได้เข้าสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ บุคลากรที่ทาการสอน จึงได้รับการสนับสนุนจากกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าได้จัดส่งร้อยเอกสาคร ถาธัน นายสิบพยาบาล สังกัดกองร้อย กองพันที่ 1 กองทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูผู้สอนคนแรก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2525 ในด้านอาคารเรียน ได้รับความช่วยเหลือจากชุดติดตามแนะนาที่ 2 โดยมีร้อยตรีแสวง วันตานาม เป็นหัวหน้าชุด ร่วมด้วยผู้ปกครองนักเรียน กองร้อยทหารราบที่ 4322 จัดสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด 7 เมตร ยาว 20 เมตรขึ้นและมอบให้ทางโรงเรียนเปิดทำการสอน ในวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2525 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาประชาคม ของหมู่บ้าน มาอยู่ ณ ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้งบประมาณ จัดสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ชร. 01 จานวน 1 หลัง หลัง 4 ห้องเรียน และบ้านพักครูแบบ ชร. 03 จานวน 1 หลัง ส้วม แบบ ชร. 02 จานวน 1 หลังต่อมากองทัพภาคที่ 3 ได้มอบโอนโรงเรียน ให้สังกัดสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2526 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านป่างค่า สาขาบ้านรักแผ่นดิน “ โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านป่างค่า และทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้บรรจุครูมาประจา 1 คน คือนางสาววิไลลักษณ์ ดวงแก้ว ครู 1 ระดับ 1 และต่อมาได้บรรจุและแต่งตั้งให้นายสมเกียรติ ประกอบของ และนายทวน ฟังเร็ว เป็นครูประจำการและเป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ ตามลำดับ
            เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ทางสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งให้นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
            ในวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งให้นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์ ไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย และแต่งตั้ง นายยงยุทธ ชินายศ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเล่ามา สปอ.แม่จัน มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน จนถึงวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2535 นายยงยุทธ ชินายศ ได้ย้ายไปดำรงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขอนซุง สปอ.เทิง ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายฉัตรพล นันทะเสน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่หางหลวง สปอ.เวียงป่าเป้า มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2535 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2535 นายฉัตรพล นันทะเสน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สปก. ขุนตาล และทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้ง นายสว่าง ไชยปันดิ ครูใหญ่จากโรงเรียนบ้านแม่บง สปอ.แม่จัน มาดำรงตำแหน่ง เดือน พฤศจิกายน 2536
            เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินได้รับหนังสือจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง ที่ ศธ. 1419.04 / 2944 ลว. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยได้แจ้งให้โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ได้รับอนุมัติ จากก.ค. อนุมัติให้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน กำหนดตำแหน่งจากครูใหญ่โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ให้เลื่อนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2535 ) ข้อ3 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 เดือนธันวาคม 2539
            อนึ่งการดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ได้ดำเนินการตามคำสั่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ 879 / 2541 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2541 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2541 ลงนามโดย นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
            ในวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2544 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสว่าง ไชยปันดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีดอนไชย ( แม่ลอยหลวง ) และนายสถิตย์ ศรีโมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ศรีดอนไชย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
            ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสถิตย์ศรีโมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินไปดำรงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือและแต่งตั้งให้ นายชัยพิชิต อิ่นคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
            ในวันที่ 7 มิถุนายน 2548 มีคำสั่งให้นายชัยพิชิต อิ่นคำ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องกอก และมีคำสั่งให้นายบุญธรรม ยังไว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านรักแผ่นดินและในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 นายบุญธรรม ยังไว ได้ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย
            ในวันที่ 3 ตุลาคม 2550 นายสากล อินต๊ะวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตาแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน จนถึงปัจจุบัน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-01 15:49:42 น.

โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: brpdin@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภัทร จันทิมา โทรศัพท์: 0932481293 อีเมล์: naphatjuntima@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]