• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
  • ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  • ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

   

  เป้าหมาย

   

  • ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  • ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
  • สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เรียนอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-01 15:49:42 น.

โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: brpdin@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภัทร จันทิมา โทรศัพท์: 0932481293 อีเมล์: naphatjuntima@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]