• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

   

  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ส่งเสริมเทคโนโลยี อนุรักษ์ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

   

  ปรัชญา (Philosophy)

   

  “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ”

  มีปัญญา พาให้มีสุข

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

   

  นักอนุรักษ์ภาษา

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

   

  ภาษาม้งเชื่อมโยงภาษาไทย

   

   

  คำขวัญ

   

  มีคุณธรรม นำปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-01 15:49:42 น.

โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: brpdin@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภัทร จันทิมา โทรศัพท์: 0932481293 อีเมล์: naphatjuntima@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]