• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียนโดยย่อ

                       โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการต่อสู้ระหว่างทางราชการ  และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งพระเทศไทยซึ่งต่อสู้กันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐  ถึงปี  ๒๕๒๕หลังจากการต่อสู้ยุติโรงเรียนไต้ก่อตั้ง   ตั้งขึ้นครั้งแรกในหมู่บ้านโดยความร่วมมือของชาวบ้านแผ่นดินทองและทหาร ร้อย ร. ๑๗๔๒  โดยเป็นกระต๊อบขนาด ๓  ห้องเรียน  ส่วนอุปกรณ์ได้รับการช่วยเหลือจากทหาร ร้อย ร. ๑๗๔๒  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑๕    มิถุนายน  ๒๕๒๕ โดยมีนางสาวศริยา  ต๊ะหล้า   และทหารชุดติดตามแนะนำช่วยสอน  อีก  ๑  คน

                        ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ต่อมาศูนย์พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนได้บริจาคเงินจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๓  ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง  และส้วม ขนาด  ๒  ที่นั่ง  ย้ายมาสร้างติดกับถนนสาย  ๑๑๕๕  โดยทหาร ร้อย ร.๑๗๔๒ และชาวบ้านช่วยกันสร้าง  โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย  และทหาร  ต่อมาทางราชการบรรจุครูให้อีก  ๑  คน   คือ  อดุลย์    ลือชัย

                        ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ทางกองทัพภาคที่  ๓ ได้มอบโรงเรียนให้อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  มีชื่อว่า   “ โรงเรียนบ้านปางค่าสาขาแผ่นดินทอง  “

                        ในปี   พ.ศ.  ๒๕๒๙  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย     ได้ตั้งให้เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง  โดยมีชื่อว่า   “โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินสาขาแผ่นดินทอง “    ต่อมาในวันที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๓๒   ก็ได้แยกออกมาตั้งเป็นโรงเรียนหลักมีชื่อว่า    “   โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง   “      และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   ได้แต่งตั้งให้      นายทนัน   เหล่ากอ  ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓  ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองเมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๓๓  ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาสร้างอาคารเรียนให้จำนวน  ๑  หลัง  ขนาด  ๔ x ๑๒  เมตร  และเสาธงต่อมาในวันที่   ๕   กันยายน  ๒๕๓๔   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย    ได้แต่งตั้งให้นายทนัน   เหล่ากอ  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

                         ต่อมาในวันที่     ๑๘     ตุลาคม    ๒๕๓๘      ทางโรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนและได้อนุมัติเป็น     ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยมีนายทนัน  เหล่ากอ  เป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๙ จนถึง  ๓๐   กันยายน  ๒๕๔๑   และทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งให้นายทนัน  เหล่ากอ   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๑   จนถึงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๘    ในวันที่   ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต  ๔   ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายบุญมี  ท่าดีสม    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง  ตามคำสั่งที่  ๑๒๙/๒๕๔๘      โดยได้มารายงานตัว  ณ  โรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘

                         วันที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ นายถนอม   ปงใจ   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง  ตามคำสั่งที่  ๔๖๑/๒๕๕๕    จนถึงปัจจุบัน                       

                              วันที่  20  พฤศจิกายน  2556  จ่าเอกวิเศษศักดิ์   สายโท   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง  ตามคำสั่งที่ สพป. เชียงราย เขต 4  ที่ ศธ.04046 /4240  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน  2556


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:01:25 น.

โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727201 อีเมล์: Pandinthong.cr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พันทิพา หมั่นทวี โทรศัพท์: 0805374303 อีเมล์: muntawee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]