• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

  2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

  4. พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

  5. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

  6. พัฒนา น.ร.ทุกคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  7. ส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียน

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

            2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

            4. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

            5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

            6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            7. ส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฎศิลป์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:01:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอารี วรรณชัย

 • นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,512
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727201 อีเมล์: Pandinthong.cr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พันทิพา หมั่นทวี โทรศัพท์: 0805374303 อีเมล์: muntawee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]