โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ระบบโครงสร้างการบริหารงาน

  ระบบโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ได้แก่

                          1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

                          2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล

                          3.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

                          4.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

              โดยแต่ละงานมีการออกคำสั่งให้ครูในโรงเรียนเป็นหัวหน้า  และเลขานุการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา   มีการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน  เพื่อติดตาม วางแผน  และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ

   

  แผนผังการบริหารงานโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

  1.1  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

  -  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  -  พัฒนากระบวนการเรียนรู้

  -  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  -  การนิเทศการศึกษา

  -  ทุนการศึกษา  

  1.2  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                 -  งานแนะแนวการศึกษา

                 -  งานลูกเสือ – เนตรนารี

                 -  งานกิจกรรมชุมนุม

  1.3กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

                  -  จัดทำเอกสารงานวัดผล

                  -  ประเมินผลการเรียน

                  -  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  1.4  กลุ่มงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

                  -  จัดทำข้อมูลแหล่งการเรียนรู้

                   -  ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

  1.5  กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิชาการ

                  -  ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

                  -  ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

  1.6  กลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

              -  จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  1.7  กลุ่มงานโครงการสืบสานมวยม้ง ผ้าปักม้ง

              -  จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน

              -  วางแผนดำเนินงานตามโครงการ

              -  จัดกิจกรรมตามหลักสูตร

  1.8  กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

              -  จัดทำข้อมูล Obec , Smis

              -  จัดทำสำมะโนนักเรียน

               -  จัดทำสารสนเทศประจำปี

               -  การรับนักเรียน

   

  2.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     

  2.1  กลุ่มงานแผนงาน

  -  การจัดทำและเสนอของบประมาณ  

  -  การจัดสรรงบประมาณ

                          -  จัดทำแผนกลยุทธ์

                          -  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

                          -  จัดทำแผนงบประมาณ โครงการ

                          -  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

  -  การตรวจสอบติดตาม  ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและผลการดำเนินการ   

  2.2  กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์    

                          -  การบริหารการเงิน  

                          -  การบริหารการบัญชี   

                          -  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

   

  3. กลุ่มงานบริหารบุคคล  

  3.1  กลุ่มงานอัตรากำลัง   

  -  การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

  -  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

  -  การออกจากราชการ

  3.2 กลุ่มงานพัฒนาบุคคลกร    

                          -  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการงานวิชาการ

                          -  วินัยและการรักษาวินัย   

                          -  การพิจารณาความดีความชอบ

  3.3  กลุ่มงานพัฒนาองค์กร

                          -  ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร

   

  4.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

  4.1  กลุ่มงานประสานงานและพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษา  

                          -   ดำเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบล

  4.2  กลุ่มงานบริหารจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค  

              -  วางแผนงานด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

              -  จัดหา บริการและควบคุมดูแลรักษา

  4.3  กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

  -  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  -  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

  -  งานบริการสาธารณะ

  4.4  กลุ่มงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

              -  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

              -  งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

              -  งานกิจการนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย

              -  งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

  4.5  กลุ่มงานธุรการ

                          -  งานรับ – เสนอ – ส่งหนังสือราชการ

                          -  จัดทำรายงานประชุมประจำเดือน

                          -  เก็บรักษาหนังสือทั่วไป

                          -  จัดพิมพ์เอกสารทั่วไป

                          -  โต้ตอบหนังสือราชการ

                          -  งานเลขานุการ

   4.6  กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมครูผู้ปกครองนักเรียน

                          -  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          -  งานชมรมครู – ผู้ปกครองนักเรียน

  4.7  กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                          -  จัดหาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

                          -  ควบคุมดูและการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

                          -  จัดทำระเบียนสื่อการสอนของโรงเรียน

  4.8  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

                          -  จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

                          -  จัดป้ายนิเทศ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 20:48:36 น.

โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029257 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินา โทรศัพท์: 0800802696 อีเมล์: chalermpongfongjina@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]