โรงเรียนบ้านป่ารวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

   โรงเรียนบ้านป่ารวกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการ มีความรู้  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีความกตัญญู  เห็นคุณค่าดนตรีไทย  ดำเนินชีวิตดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ      
  2.พัฒนาเด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย มีความกตัญญู เห็นคุณค่าของดนตรีพื้นเมือง  มีความรู้  มีการดำเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   2.   ปรับปรุงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   3.  ปรับปรุงพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
  เป้าหมาย
  1.ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
  2.นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ารวกเป็นผู้ที่มีความกตัญญูเห็นคุณค่าดนตรีพื้นเมืองมีความรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระ  
  3.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  5. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
  6. สถานศึกษามีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษา
  7.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  8.สถานศึกษา เครือข่าย องค์คณะบุคคล ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
  9.สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ปรัชญา

   

  นิมิต̣ต สาธุรูปาน กตัญ̣ญูกตเวทิตา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:29:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชมนันท์ อำนวยการสกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางแววตา วงค์ภักดี

 • นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,553
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่ารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178056 อีเมล์: bprschool04046.3.27@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871785662 อีเมล์: bprschool04046.3.27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]