โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการ

  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 183 หมู่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.. 2513..ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด …90…. คน ข้าราชการครู 7 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูวิกฤต 1 คน ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คนธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง 1 คน

  ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.. 2513โดยการนำของ นายประสาน คันธเรศร์ รักษาการครูใหญ่ และราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันขออนุญาตและดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาได้ส่งมอบให้ทางราชการ ในพ..2516 ได้อาคารเรียน ชั่วคราว แบบ ป.1 . 4ห้องเรียน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์คิดเป็นเงิน 30000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) มีนักเรียน 88 คน ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนบ้านเกี๋ยง”คุรุราษฎร์วิทยา” ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายสถิต ศรีโมรส มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ต่อมาใน พ.. 2518 ทางการได้ ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา และราษฎรในหมู่บ้าน ช่วยกันปรับสนามซึ่งเป็นป่าสุสานสาธารณะอยู่ และได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น แบบ ชร.01 ขึ้นใน พ..2522 และในพ..2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.106/26 สมัยนายมานพ อุบลศิลป์เป็นอาจารย์ใหญ่ 2528 สร้างอาคารห้องสมุดแบบทรงไทย พ.. 2539 ขออนุญาตรื้อถอนอาคารแบบ ป.1ก เพื่อนำวัสดุไปก่อสร้างอาคารหอประชุม ในพ.. 2541 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริรังษี ได้ก่อสร้างอาคารหอประชุม ในปี พ.. 2543 ก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูปในสมัยนาย ชูชาติ อุดอิ่นแก้ว เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปี 2545 ในสมัยนายนิวัตร คำดอน เป็นอาจารย์ใหญ่วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ก่อสร้างด้วยงบประมาณของราษฎร ศิษย์ ผู้มีอุปการคุณ โดยมีนายสะอาด ฟองอินทร์ เป็นหัวหน้าการประถมศึกษาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 2,000,000 บาทวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561นายเดชบดี เสาร์รังษี ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ ตำบลงิ้ว ตามคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 285/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ จนถึงปัจจุบัน

  ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล 2-3 มีจำนวนนักเรียน23 คน ระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 67 คน รวมทั้งสิ้น 90 คนมีบุคลากรครู 8 คนคือ ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 6 คนพนักงานราชการ 1 คน ครูวิกฤต 1 คน ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คนธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง 1 คน โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้มีอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน1 หลัง (4 ห้องเรียน) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ห้องส้วม 5 หลัง 20 ที่นั่ง และอาคารเรียนแบบ ชร.01 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน

  ขนาดและที่ตั้ง

  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด 24 ไร่ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ราบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านศรีมงคล ตำบล แม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเทิง 27 กิโลเมตร มีทางหลวงชนบท สายแม่ลอยไร่ – ป่าแดด ผ่านหมู่บ้าน มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 3 บ้านเกี๋ยงลุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านศรีมงคล

  อาณาเขตของเขตบริการ

  ทิศเหนือ ติดกับหมู่ 2 ตำบลแม่ลอย จังหวัดเชียงราย

  ทิศใต้ ติดกับ บ้านแม่พุง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

  ทิศตะวันตก ติดกับตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

   

  สถานภาพชุมชน

  ลักษณะชุมชน มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 550 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 2,500 คน เป็นหมู่บ้านยากจน มีอาชีพทางการเกษตรและรับจ้างทั่วไป ประชากรนับถือศาสนาพุทธชุมชนให้ความร่วมมือต่อโรงเรียนอย่างดียิ่ง เนื่องจากโรงเรียนมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัด จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนได้ศึกษาขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ตลอดจนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาทำให้นักเรียนได้ซึมซับเอาจารีตประเพณีที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นของตนเองเกิดความซาบซึ้งและเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในชนบท

  อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ในรอบ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 90 คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ 80 คน

  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวคุณธรรม ผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]