โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                พันธกิจ

  1. ส่งเสริมครูและบุคลากรด้านวิชาชีพให้สูงขึ้น
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและ ชุมชน
  3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์
  4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. สนับสนุนและส่งเสริม การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา
  6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีการในศึกษาเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลต่างๆ

  เป้าประสงค์

  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน

  2. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา

  3. ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  4. ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  5. ด้านมาตรการแก้ปัญหาและมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา

  ในการบริหารงานโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย ในการดำเนินให้ครอบคลุม 5 ด้าน คือด้านผู้เรียน ด้านบริหารจัดการและบุคลากรครู ด้านผู้ปกครอง ชุมชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และด้านมาตรการแก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ในการดำเนินงานทุกๆ ด้านมุ่งเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพปฏิบัติอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ปกครอง ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนเกิดภาพพจน์ที่ดี ผลจากการดำเนินงานทางโรงเรียนคาดหวังภาพลักษณ์ตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดทั้ง 5 ด้าน คือ 

  ด้านผู้เรียน

  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านกระบวนการคิด มีทักษะทางวิชาการ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยและความรับผิดชอบมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัยมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง

  ด้านการบริหารจัดการและบุคลากรครู

  ให้มีการนำนวัตกรรมการบริหารจัดการมาพัฒนากระบวนการบริหารและบุคลากรครู เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหารวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อต่อกระบวน การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกสาระการเรียนรู้

  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  ผู้ปกครองและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดีส่งผลให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจในการดำเนินงานของสถานศึกษาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

  ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  มีการจัดทำโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นและปรัชญาของโรงเรียน“ เรียนดี กีฬาเยี่ยม ใจเปี่ยมคุณธรรม นำประชาธิปไตย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” อัตลักษณ์ “ ยิ้มง่าย ไหว้สา วาจาไพเราะ ”

  เอกลักษณ์ “ เป็นคนดี เล่นดนตรี กีฬาได้ 1 อย่าง ”

   

  ด้านมาตรการแก้ปัญหาและมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา

  มีการจัดทำโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

      1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
              2. ซื่อสัตย์สุจริต 
              3. มีวินัย
              4. ใฝ่เรียนรู้ 
              5. อยู่อย่างพอเพียง 
              6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
              7. รักความเป็นไทย 
              8. มีจิตสาธารณะ

  คุณธรรม 12 ประการ

  1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

  มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปฐมวัย

  1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี

  2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว สัมพันธ์กัน

  3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

  5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

  6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

  7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

  8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

  10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

  11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

  12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]