โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

  ที่

  รายการงบประมาณ

  จำนวนเงิน

  ระยะเวลา

  ผู้รับผิดชอบ

  1

  โครงการพิเศษตามนโยบาย

       

   

  โรงเรียนสุจริต(วช. )

  3,000

  ตลอดปี

  นางสาวกนกพร ปูชัยและคณะครู

   

  โรงเรียนคุณธรรม(บท.)

  3,000

  ตลอดปี

  นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยและคณะครู

   

  โครงการศาสตร์พระราชา (บท)

  3,000

  ตลอดปี

  นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยและคณะครู

   

  โครงการห้องเรียนสีขาวและปลอดบุหรี(บท)

  3,000

  ตลอดปี

  นายอดิศัย ธรรมโชติและคณะครู

   

  โรงเรียนส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บท.)

  5,000

  ตลอดปี

  นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยและคณะครู

   

  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย(วช. )

  3,000

  ตลอดปี

   นางคนึง ธรรมโชติ นางสุธีรา แปงหมื่น

  2

  โครงการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       

   

  1.ด้านคุณภาพผู้เรียน

       
   

  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ(วช. )

  5,000

  ตลอดปี

  นางสาวยุพิณ ไชยมงคลและคณะครู

   

  -โครงการจัดหาวัสดุ สื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์นักเรียน(วช. )

  40,000

  ตลอดปี

  นางสาวจวงจันทร์ จันธิมาและคณะครู

   

  - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ(บท.)

  3,000

  ตลอดปี

  นายอดิศัย ธรรมโชติ นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แย และคณะครู

   

  2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

       
   

  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน(บค.)

  3,000

  ตลอดปี

  นายเดชบดี เสาร์รังษีคณะครู

   

  - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะครู(วช. )

  3,000

  ตลอดปี

  นางสาวกนกพร ปูชัยและคณะครู

   

  3.ด้าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       
   

  -โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู(วช.)

  5,000

  ตลอดปี

  นางสาวยุพิณ ไชยมงคล นางสุธีรา แปงหมื่นและคณะครู

   

  -โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระ(บค.)

  3,000

  ตลอดปี

  นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา นายสิรชัย ถิ่นวงศ์แยและคณะครู

   

  -โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กพิเศษเรียนร่วม(บค.)

  5,000

  ตลอดปี

  นางสาวปิยนุช วรรณชัยและคณะครู

   

  4. ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

       

   

  -โครงการประกันคุณคุณภาพภายใน(วผและงบ.)

  10,000

  ตลอดปี

  นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา คณะครู

  3

  โครงการ/กิจกรรม ตามภาระงานประจำ

  90,000

  ตลอดปี

  คณะครู

   4

  กิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  148,190.00

  ตลอดปี

  คณะครู

   

  รวมทั้งสิ้น

  338,190.00

   

   

   

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามภาระงานประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

  ที่

  รายการงบประมาณ

  จำนวนเงิน

  ระยะเวลา

  ผู้รับผิดชอบ

   

  โครงการ/กิจกรรมตามภาระงานประจำ

  90,000.00

  ตลอดปี

  นายเดชบดี เสาร์รังษีนายอดิศัย ธรรมโชติ และคณะครู

   

  ขวัญกำลังใจ(บค.)

  3,000.00

  ตลอดปี

  ผอ.เดชบดีเสาร์รังษี,นายอดิศัย ธรรมโชติ

   

  พัฒนาบุคลากรอบรมบุคลากร(บค.)

  12,000.00

  ตลอดปี

  ผอ.เดชบดีเสาร์รังษี,นายอดิศัย ธรรมโชติ

   

  ห้องสมุด(กจ.)

  5,000.00

  ตลอดปี

  นางสาวกนกพร ปูชัย

   

  กีฬาศูนย์เครือข่าย(กจ.)

  10,000.00

  ภาคเรียนที่ 2

  นายอดิศัย ธรรมโชติและคณะครู

   

  กิจกรรมวันสำคัญ(กจ.)

  13,000.00

  ตลอดปี

  นายอดิศัย ธรรมโชติ

   

  วันไหว้ครู

  1,000.00

  มิถุนายน

  นางสาวจิราพร ปัญญาหล้า

   

  ต่อต้านยาเสพติด

  1,000.00

  มิถุนายน

  นายอดิศัย ธรรมโชติ

   

  วันภาษาไทย

  1,000.00

  กรกฎาคม

  นางสาวยุพิณ ไชยมงคล

   

  วันสุนทรภู่

  1,000.00

  มิถุนายน

  นางสาวยุพิณ ไชยมงคล

   

  วันแม่แห่งชาติ

  2,000.00

  สิงหาคม

  นางสุธีรา แปงหมื่น

   

  วันวิทยาศาสตร์

  2,000.00

  สิงหาคม

  นางสาวจิราพร ปัญญาหล้า

   

  วันสถาปนาลูกเสือ

  500.00

  กรกฎาคม

  นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แย

   

  วันสดุดีลูกเสือ

  500.00

  พฤศจิกายน

  นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แย

   

  วันเด็กแห่งชาติ

  2,000.00

  มกราคม

  นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา

   

  วันอำลาสถาบัน

  2,000.00

  มีนาคม

  นายอดิศัย ธรรมโชติ

   

  กิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย(กจ.)

  5,000.00

  ตลอดปี

  นายอดิศัย ธรรมโชติและคณะครู

   

  อาคารสถานที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์(บท.)

  5,000.00

  ตลอดปี

  นายอดิศัย ธรรมโชติ ,นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แย

   

  พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์(บท.)

  5,000.00

  ตลอดปี

  นางสาวปิยนุช วรรณชัย

   

  สาธารณูปโภค(วผและงบ.)

  32,000.00

  ตลอดปี

  นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา

   

   รวมทั้งสิ้น

  90,000.00

   

   

   

  แผนงบประมาณ และปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ปีการศึกษา 2562

  ลำดับที่

  รายการ

  งบประมาณ

  เวลาดำเนินการ

  ผู้รับผิดชอบ

  1

  กิจกรรมวิชาการ

   

   

   

   

  ค่ายวิชาการ,แข่งทักษะ

  10000

  สิงหาคมธันวาคม

  คณะครูทุกคน

   

  แสดงผลงาน

  4000

  สิงหาคมกุมภาพันธ์

  คณะครูทุกคน

  2

  กิจกรรมคุณธรรม

   

   

   

   

  ค่ายคุณธรรม

  5000

  ตลอดปี

  ครูศิรชัย ครูจิรพรและคณะครู

   

  เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

  4000

  กุมภาพันธ์

  ครูอดิศัยและคณะครู

  3

  ทัศนศึกษา

   

   

   

   

  อนุบาล

  2500

  สิงหาคม,มีนาคม

  ครูสุธีรา ครูตนึง

   

  ประถม

  10000

  สิงหาคม,มีนาคม

  ครูศิรชัย

  4

  การบริการสารสนเทศ

   

   

   

   

  อนุบาล

  1000

  กันยายน

  ครูคนึง

   

  ประถม

  4000

  กันยายน

  ครูยุพิณ

           
   

  รวมทั้งสิ้น

  40000

  บาท

   

   

  งบทุกรายการสามารถถั่วจ่ายได้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]