โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา

  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

  กล่องข้อความ: คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายสุรชาติ นายด่าน และคณะ)

   

  กล่องข้อความ: ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายเดชบดี เสาร์รังษี)

   

  กล่องข้อความ: คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา

   

  กล่องข้อความ: คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองกล่องข้อความ: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

  กล่องข้อความ: สภานักเรียน

   

   

  แผนงานวิชาการ

  (นางสาวยุพิณ ไชยมงคล)

  แผนงานงบประมาณ

  (น.ส.จวงจันทร์ จันธิมา)

  แผนบุคลากร

  (นายเดชบดี เสาร์รังษี)

  แผนงานบริหารทั่วไป

  (นายอดิศัย ธรรมโชติ)

  นางสาวกนกพร ปูชัย

  นางสุธีรา แปงหมื่น

  นางสุธีรา แปงหมื่น

  นายอดิศัย ธรรมโชติ

  นางสาวยุพิณ ไชยมงคล

  นายอดิศัย ธรรมโชติ

  นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา

  นางคนึง ธรรมโชติ

  นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา นางคนึง ธรรมโชติ

  นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แย

  นายวัน คำมูล

   

   

  แผนงานวิชาการ

  (นางสาวยุพิณ ไชยมงคล)

  แผนงานงบประมาณ

  (นางสาวจวงจันทร์ จันธิมา)

  แผนบุคลากร

  (นายเดชบดี เสาร์รังษี)

  แผนงานบริหารทั่วไป

  (นายอดิศัย ธรรมโชติ)

  1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

  2. การวางแผนด้านการวิชาการ

  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

  8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

  9. การนิเทศการศึกษา

  10. การแนะแนว

  1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง3. การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

  7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

  1. การวางแผนอัตรากำลัง

  2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

  5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  6. การลาทุกประเภท

  7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

  10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  1, การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา

  3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

  4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน

  5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

  6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

  7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  8. การดำเนินงานธุรการ

  9. การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

  10. การจัดทำสำมะโนประชากร

  11. การรับนักเรียน

   

  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ)

  แผนงานวิชาการ

  แผนงานงบประมาณ

  แผนบุคลากร

  แผนงานบริหารทั่วไป

  11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

  12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

  13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

  14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานศึกษาและสถานประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา

  15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

  16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

  17. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

  10. การการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  11. การวางแผนพัสดุ

  12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

  14. การจัดหาพัสดุ

  15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

  16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

  17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

  19. การจัดทำบัญชีการเงิน

  20. การจัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงิน

  21. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

  11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

  12. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

  13. การจัดทำบัญชีรายชื่อและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  14. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  15. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

  16. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  17. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  18. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  19. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  20. ส่งเสริมให้บุคลากรใน

  สถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

  ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

  พอเพียง

  12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

  13. การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

  14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  15. การทัศนศึกษา

  16.การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

  17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

  18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา ของบุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

  19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

  20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

  21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

  22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  ในการลงโทษนักเรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]