โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ 

    โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้มุ่งมั่นจัดการศึกษาและดำเนินการตามนโยบาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี มีคุณธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้ 

    ปรัชญา

    ปญ.ญา ว ธเนน เสยโย แปลว่า ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]