โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  ๑. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย

  และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

  ๒. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

  ๓.การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

  ๔. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  ๕.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

  ๖.การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

  ๗. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

  ๘. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

  ๙. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

  ๑๐.การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

   

  การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

  และทุกกลุ่มเป้าหมาย

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]