โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่๘๒ หมู่ที่๒ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยอาศัยศาลาวัดสันปูเลย  ซึ่งมีนายบุญวาทย์   วงศ์วุฒิ   เป็นครูใหญ่   ในวันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  ซึ่งในขณะนั้นมีนายศรีนวล   ไชยบุญเรือง   เป็นครูใหญ่ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารหลังแรกของโรงเรียน ณ บ้านเลขที่ ๘๒หมู่ ๒ บ้านสันชุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบ  ชร.๐๔  จำนวน  ๑ หลัง  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ต่อมานายสุทิน  บุตรเสน  เป็นครูใหญ่  ในปีพ.ศ. ๒๕๒๑  ได้ขยายแนวเขตโรงเรียน  ตามเอกสารสิทธิ  และสร้างอาคารชั่วคราว  ๑ หลัง  ขนาด  ๙´๑๒  เมตร     ในพ.ศ.  ๒๕๒๒  ในปีถัดมาได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ ชร. ๐๔   ขนาด  ๕  ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๒๘,๐๐๐ บาท      (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ในพ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ชร.๐๑  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  พร้อมสร้างถังเก็บน้ำฝน (เดี่ยว)  และในพ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์   แบบ สปช.  ๑๐๓  ขนาด๑๐´๒๐  เมตร  งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบ้านพักครูแบบ ชร.๐๔ จำนวน  ๑  หลัง   งบประมาณ  ๖๑,๐๐๐บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)    ในสมัยนายชัยเนตร  เครือจักร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ใน พ.ศ.๒๕๒๙  ได้งบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๖  ขนาด ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ    ๖๑๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ต่อมาปีพ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ.พิเศษ  เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐  บาท (สามหมื่น     ห้าพันบาทถ้วน) และพ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน   สปช.๑๐๕/๒๖  ชั้นล่าง จำนวนเงิน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน  ) 

  ๒๑  ธันวาคม     ๒๕๓๕   นายสมสิทธิ์   กันทะรา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ซึ่งอีกปีถัดมา โรงเรียนบ้านสันชุมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอ และปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ทางโรงเรียนจึงได้จัดซื้อที่ดินติดกับโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตก จำนวน  ๑ ไร่  ๒  งาน  เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด  จำนวน  ๓๐,๐๐๐บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)  ถมที่ที่ซื้อเพิ่มเติม  ในพ.ศ.  ๒๕๓๘ได้รับความร่วมมือจากราษฎร ในเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ จำนวน  ๓ห้องเรียน  สำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ -  ๓ คิดเป็นเงิน   ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อมาในปีงบประมาณ  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๒/๒๖   ขนาด ๔ ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑,๐๘๘,๖๑๐บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

                      พ.ศ.  ๒๕๔๔  นายจำเริญ  สักลอ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายสมสิทธิ์  กันทะราได้จัดหางบประมาณทาสีอาคารเรียน  จำนวน  ๑๗,๕๖๑  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  สร้างส้วมนักเรียน  ขนาด  ๔  ที่นั่ง  จำนวน  ๓๑,๓๐๘ บาท    (สามหมื่นหนึ่งพัน   สามร้อยแปดบาทถ้วน)  และสร้างเตาเผาขยะ  จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ต่อมา  พ.ศ.    ๒๕๔๕   ได้รับบริจาค จากคุณแจ่มนภา   รินอ้าย  สร้างป้ายชื่อโรงเรียน  จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  และทางโรงเรียนได้จัดหางบประมาณสมทบอีกจำนวน  ๒,๒๒๕  บาท  (สองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) พ.ศ.  ๒๕๔๖คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมจัดหาเงินโดยจัดงานชกมวยเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้     สร้างรั้วโรงเรียน  และสร้างประตูรั้ว  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๘๕,๔๒๗  บาท  (แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)   และได้จัดสร้าง ห้องเรียนจำนวน  ๑  ห้อง  เชื่อมระหว่างอาคาร  สปช.  ๑๐๕/๒๖  และอาคาร  สปช. ๑๐๒/๒๖  เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางการ

  ๑๔  เมษายน ๒๕๔๗  คณะกรรมสถานศึกษาร่วมกับศิษย์เก่า  ได้จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ได้เงินจำนวน ๑๔,๙๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ทางโรงเรียนได้นำงบประมาณมาปรับปรุง

  อาคาร คหกรรม  และโรงอาหาร    ส่วนห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้สร้างในเดือนถัดมาโดยใช้งบประมาณจากผลกำไรการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๔๖   จำนวน  ๓๙,๓๗๕  บาท  (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  นายสมสด  ฉายา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  โดยปูกระเบื้องพื้นห้อง  และ  ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในห้อง  ซึ่งได้ใช้งบประมาณจากการจัดงานเจดีย์ข้าวเปลือก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  ๒๕๔๘  จำนวน   ๑๗,๔๗๗  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)ต่อมาได้ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ  โดยผู้ปกครองนักเรียนและราษฎรเขตบริการได้ร่วมกันเสียสละแรงงานรื้อ และย้ายมาสร้างใหม่ โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ได้รับมอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพื่อการเรียนการสอนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑ชุด ประกอบด้วยจานรับสัญญาณ ๒ชุด  สมาร์ทการ์ด  ๘ใบ  โทรทัศน์  ขนาด ๒๑นิ้ว  จำนวน  ๑๘เครื่อง  สาย RG๖จำนวน  ๒ม้วน  อุปกรณ์ติดตั้ง  จำนวน  ๒ชุด และเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๘   ได้ปรับปรุงอาคารเรียน  สปช.  ๑๐๒/๒๖  โดยจัดทำที่นั่งหน้าระเบียง อาคารเรียน 

  ๓๐  มกราคม  ๒๕๔๙  ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ติดเพดานห้อง)  โดยใช้งบประมาณจาก การงานเจดีย์ข้าวเปลือก  เนื่องในงานวันเด็กแห่ง จำนวน  ๑๖,๓๖๔.๒๕  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)   ต่อมาเดือนเมษายน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  งบ  CEO  จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  เนื่องจากงบประมาณยังไม่พอ  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน จึงสนับสนุนงบประมาณสร้างถนนภายในโรงเรียนจนสำเร็จและวันที่ ๑๓เมษายน ๒๕๔๙ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อซื้อที่ดินที่ติดด้านหลังโรงเรียน ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๗,๑๕๕บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

   

  ๕  มกราคม  ๒๕๕๐จัดผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือก หาทุนสร้างส้วมนักเรียน  ได้เงินจำนวน  ๓๓,๖๘๓ (สามหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)  นำมาสร้างแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐จำนวน ๑หลัง  ๔ห้อง   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๖๒,๐๐๒บาท (หกหมื่นสองพันสองบาทถ้วน) และ วันที่ ๑๓เมษายน ๒๕๕๐ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อชำระค่าที่ดินที่คงค้าง  ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น  ๑๕๒,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอนุบาล (เปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่)  จำนวน  ๒๕,๐๐๐บาท

  วันที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๕๑ ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อสมทบค่าที่ดินที่คงค้าง  ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น  ๑๑๙,๔๐๔.๕๐บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์)  และวันที่  ๒๗พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ได้รับสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ โครงการทรูปลูกปัญญา  ประกอบด้วยจานรับสัญญาณ  โทรทัศน์สี ขนาด ๒๙นิ้ว  สื่อดิจิตอล  และเอกสารประกอบการสอน

  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สำหรับจัดซื้อวัสดุสร้างห้องสมุดของโรงเรียน

  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากการแปรญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ของรัฐบาล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท  (สองแสนบาทถ้วน) ได้สอบราคาจ้างปูกระเบื้องระเบียง  ทาสี  ซ่อมเพดาน  อาคาร  ชร. ๐๑และได้รับงบประมาณจากโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  จำนวน ๕๐,๐๐๐บาท  ได้นำมาปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒และ ๓จำนวน ๒๕,๐๐๐บาท  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  จำนวน ๒๕,๐๐๐บาท  และทางโรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส  ๓อำเภอ  จำนวน  ๑๙โรงเรียน  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๔

  ปีการศึกษา ๒๕๕๔    ได้รับงบประมาณจากการแปรญัติ จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาทปรับปรุงอาคารเรียน ชร.๐๑  ปูพื้นกระเบื้องระเบียง  ทาสี  และซ่อมเพดาน

  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณจากการแปรญัติ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมศึกษา  และได้รับสนับสนุนห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  ๑  ห้อง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ๙ – ๑๑  มกราคม ๒๕๕๖  ทางโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ.  และมีผลการประเมินผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  สร้างโรงอาหารแบบถาวร  โดยใช้วัสดุจากการรื้อโรงอาหารชั่วคราว  และระดมทรัพยากรจากชุมชน  สร้างเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๔  และได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  ลำดับที่ ๑๔๔๒  ตามประกาศ ศธ. เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี ๒๕๕๖   และ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ผ่านการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล  และรับป้ายประกาศรับรอง  เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๘   ได้เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน ( ๑ ตำรวจ  ๑  โรงเรียน   เข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เฟส ๒ ของตำบลเชียงเคี่ยน  และได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  ชร.๐๑  สปช.๑๐๕  และ  สปช. ๑๐๒

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้รับการประเมินเพื่อรับรองสถานะความยั่งยืน  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ปูพื้นประเบื้องอาคาร  สปช. ๑๐๕  และสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยแล้วเสร็จสามารถใช้เป็นห้องเรียนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้รับสนับสนุนจากโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง High Speed Internet ( Fiber Optic)  อุปกรณ์ติดตั้งในห้องเรียนทุกห้องเรียน และอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องออกอากาศ จำนวน  ๑  ห้อง และสนับสนุนงบประมาณแผนพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  จากกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชันจำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  มีผลการประเมินผลการดำเนินงาน  ระดับเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นายเกษม  แลวงค์นิล  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ปรับปรุงห้องประชุม  โดยติดตังเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายข้ามศรีษะ และ  ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในห้อง  รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบริเวณโรงเรียนซึ่งได้ใช้งบประมาณจากการจัดงานบวชสามเณรและงานผ้าป่าศิษย์เก่า โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:00:20 น.

โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899539525 อีเมล์: sanchumschool@้gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ เมืองมาหล้า โทรศัพท์: 061-359-8924 อีเมล์: sanchum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]