โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และมีกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  ๕. ผู้เรียนได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาวนา

  ๖. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๗. โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

  ๘. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

  ๙.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  ๑๐. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:00:20 น.

โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899539525 อีเมล์: sanchumschool@้gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ เมืองมาหล้า โทรศัพท์: 061-359-8924 อีเมล์: sanchum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]