• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.      ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

  2.      ส่งเสริมระบบบริหาร จัดการที่ชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  3.      จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน นำภูมิปัญญา และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  1.      นักเรียนมีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

  2.      นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  3.      นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

  4.      นักเรียนดำเนินการตามหลักประชาธิปไตย

  5.      จัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา

  6.      ให้ความรู้แก่บุคลากร ด้านกระบวนการ จัดการเรียนการสอน

  7.      บุคลากรใช้วัสดุสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย

  8.      นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

  9.      บริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  10.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 15:26:51 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053761500 อีเมล์: banpong103@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา ทะกัน โทรศัพท์: 0861843446 อีเมล์: banpong103@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]