โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียน บ้านป่าบงแม่จัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านแม่จัน เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ๔ โดยมีนายสำเพ็ญ บุญเย็น เป็นครูใหญ่คนแรก มีครูผู้สอน ๒ คน จำนวนนักเรียน ๒๐๔ คน

  พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางราชการแต่งตั้งให้ นายมานพ ไชยลาม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางราชการแต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ เปรมทอง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางราชการแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ แก้วนาสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รวมโรงเรียนบ้านผาตั้งมาเรียนรวม

  โรงเรียน บ้านป่าบงแม่จันได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้าเป็นลำดับโดยได้สร้างอาคาร เรียน บ้านพักครู โรงฝึกงาน หอประชุม ถนนคอนกรีต โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการและงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้าน จากการจัดงานประจำปี และจากการบริจาค

  ปัจจุบัน นายสมบัติ คำเงิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนแบบมาตรฐาน จำนวน ๔ หลัง อาคารเรียน (สร้างจากเงินบริจาค) ๓ หลัง อาคารประกอบการมี อาคารอเนกประสงค์ เรือนพยาบาล ห้องส้วม จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปดสอน ๑๖ ห้องเรียน นักเรียน ๓๖๐ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:21:39 น.

โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053771535 อีเมล์: pabongmaechan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาภรณ์ บุตรศรี โทรศัพท์: 053771535 อีเมล์: pabongmaechan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]