• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมา


    โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว เดิมชื่อโรงเรียนสันสลีหลวง(ประชาสงเคราะห์) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2480 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    มีพื้นที่ของโรงเรียน 11 ไร่ 34 ตารางวา เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วย 3 ตำบล 
  ได้แก่
  1. ตำบลศรีค้ำ       ประกอบด้วย บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ 4, บ้านสันนายาว หมู่ที่ 6,บ้านเวียงสา หมู่ที่7 และบ้านแม่สลองนอก หมู่ที่ 8
  2. ตำบลป่าซาง    ประกอบด้วย บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
  3. ตำบลแม่คำ      ประกอบด้วย บ้านแม่คำสบเปิน หมู่ที่ 1

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 20:04:04 น.

โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-665835 อีเมล์: sansaleeb@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวลักษณ์ กันธิพร้าว โทรศัพท์: 0861890702 อีเมล์: sansaleeb@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]