• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2. ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

  3. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยและสุขอนามัยที่ดี

  6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  7. ส่งเสริมให้ชุมชน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  8. สนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินการจัดการศึกษา

  9. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 16:44:58 น.

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918443 อีเมล์: bmsschool.mj.cr3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขันคำ สาจันทร์ โทรศัพท์: 0897555642 อีเมล์: kk47la@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]