โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเป้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านในเวียง  ตั้งอยู่เลขที่  344    หมู่  2  ตำบลเวียง  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์    57170     โทรศัพท์         0-5378-1458  มีพื้นที่ทั้งหมด  22  ไร่  90  ตารางวา  ได้รับการประกาศตั้ง เป็นโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า  โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ  ตามนโยบายของ  นายพิมพ์  บุญล้อม (ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายขณะนั้น)  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2541    และได้เป็นโรงเรียนในโครงการประกันคุณภาพศึกษาของจังหวัดเชียงราย  ปัจจุบันมีนายวิโรจน์   มหาวรรณ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  

             ได้จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1–อนุบาล2)  และระดับประถมศึกษา  (ป.1 – ป.6)  ในปีการศึกษา  2552  มีจำนวนข้าราชการครู จำนวน  16  คน  ช่างครุภัณฑ์ 3  จำนวน  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  คน  พนักงานราชการ จำนวน  1  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน 2  คน   และพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  คน  จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2552  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2553  มีจำนวน  433  คน  ประกอบด้วย  นักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง    ลาหู่  ชนกลุ่มน้อยไทลื้อ  นักเรียนชาวไทยพื้นราบ  จากเขตบริการชุมชนหมู่  2 บ้านในเวียง หมู่ 3  บ้านโป่งหนอง หมู่ 7  บ้านดงหล่ายหน้า หมู่10บ้านศรีเวียงทอง  ตลอดจนถึงนักเรียนนอกเขตบริการจากหมู่อื่นๆ เช่น หมู่  1 บ้านหัวเวียง หมู่ 6 บ้านกู่  หมู่  8  บ้านป่าบง  หมู่  11  บ้านสันติพัฒนา 

    ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ประชาชนส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม  ดังนั้นสภาพทางเศรษฐกิจจึงมีฐานะปานกลาง  ปัญหาชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก่อน   และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์มาก  เนื่องจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจ  จึงมีการไปขายแรงงานในชุมชนเมือง ทำให้ได้รับเชื้อ  HIV  ส่วนความสัมพันธ์ของชุมชนกับ   โรงเรียนค่อนข้างดี  ทุกฝ่ายให้การสนับสนุน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 13:49:17 น.

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา อินสินธุ โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]