โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายณัฐ ตาตั้ง ประธานกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงจันทกานต์  จ่าเหลา รองประธานกรรมการนักเรียน

  3. เด็กหญิงอริสรา คำผง เลขานุการกรรมการนักเรียน

  4. เด็กหญิงกมลชน พุทธเกิด เหรัญญิกกรรมการนักเรียน

  5. เด็กหญิงชัญชาดา พิลาอร กรรมการ

  6. เด็กหญิงสุมิตานัน บุญปา กรรมการ

  7. เด็กหญิงณัฐณิชา ลือโขง กรรมการ

  8. เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงทิพย์ กรรมการ

  9. เด็กหญิงกีรัตยา ภูมิประหมัน กรรมการ

  10. เด็กชายอัษฎาวุธ กรสวรรค์ กรรมการ

  11. เด็กชายณัฐรณ คณะวงค์ กรรมการ

  12. เด็กชายนภดล กรุณา กรรมการ

  13. เด็กชายสุทธินัย แซ่หมี กรรมการ

  14. เด็กชายณัฐดนัย ตระกูลชัย กรรมการ

  15. เด็กหญิงนิชกานต์ อิสระบุตร กรรมการ

  16. เด็กหญิงณิชาภัทร เอี่ยมพิสิจวรกุล กรรมการ

  17. เด็กชายเศรษฐวุฒิ อะจินะ กรรมการ

  18. เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์ตะวงค์ กรรมการ

  19. เด็กชายแสง ปู่เชา กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 13:49:17 น.

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา อินสินธุ โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]