โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • งานพัสดุ
 • งานจัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

     โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านสันสะลีก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่  ๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๐  ตรงกับวันขึ้น  ๔  ค่ำ  เดือน  ๗  ปีระกา  โดยขุนนิเทศ  สุรรัฐ นายอำเภอเทิง  สมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก  ๒ ชั้น คือชั้น  ป.๑ และ ป.๒  มีนายวิชิต  วุฒิช่วย เป็นครูใหญ่ คนแรกตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๖

  ปี พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘  มีนายนเรศ  ฆารไสว เป็นครูใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงประถมปลายคือชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗

  ปี พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๐  มีนายประดิษฐ์  เรืองคำพัฒน์  เป็นครูใหญ่ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้น เด็กเล็ก จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

         ปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑  มีนายวีรยุทธ  ภักดี  เป็นครูใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น เด็กเล็กจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

  ปี พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๓๗  มีนายเสนาะ  พันธุ์มณี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่งของทางราชการทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ปี พ.ศ.๒๕๒๖  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทยากจน (กศ.พช.) โรงเรียนได้ทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป

  ปี พ.ศ.๒๕๓๗- ๒๕๔๓  มีนายอินสม  มูลต๊ะ เป็นอาจารย์ใหญ่ ทำการเรียนการสอน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการศึกษา ได้รับการจัดสรรห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านสันสะลีกเป็นโรงเรียนอนุบาลเม็งราย(สันสะลีก)

  ปี พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๘   มีนายวีรศักดิ์   ศิริบุญธรรม   มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ และในปีนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเม็งราย(สันสะลีก)เป็นโรงเรียนสันสะลีกวิทยา  ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ได้ทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของอำเภอ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ปรับตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่

    ได้รับการประเมินจาก สมศ.รอบที่สาม  ได้ระดับดี-ดีเยี่ยมทุกตัวบ่งชี้ 

    ได้ผ่านการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

  ปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีนายสุรชัย  ตื้อยศ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนคนเดิมที่เกษียณอายุราชการ   โรงเรียนได้รับเลือกเข้าโครงการโรงเรียนสุจริต และ โรงเรียนประชารัฐ

  ปี พ.ศ.๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้นำนักเรียนมาเรียนรวม  นักเรียนจำนวน  ๒๘  คน  และ ครู ๑ คน

  ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เข้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

                  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๙๔  คน  มีครูที่ทำการสอนในโรงเรียน  11  คน  โดยมี นายสุรชัย ตื้อยศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 15:55:22 น.

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9106 อีเมล์: sansaleekwitaya@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นายสุนทร เหลี่ยมใส โทรศัพท์: 0829237651 อีเมล์: liamsai57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]