โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • งานพัสดุ
 • งานจัดซื้อ จัดจ้าง

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน มี ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามศักยภาพ   มี  ๕  เป้าหมาย คือ

  ๑.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้น ๕ กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ

  ๒.นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  ๓.นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔.นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเรียนการสอน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มี  ๓ เป้าหมาย คือ

  ๑.โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ๒.โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรและการสอนที่สนองต่อผู้เรียนและชุมชน

  ๓.โรงเรียนได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐาน

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  มี  ๒  เป้าหมาย คือ

  ๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

  ๒.ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ โดยมีอาคารสถานที่ ปลอดภัยร่มรื่นสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มี  ๕ เป้าหมาย คือ

  ๑.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการจัดการอย่างมีคุณภาพ

  ๒.โรงเรียนมีข้อมูล สารสนเทศ ที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ

  ๓.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ๔.โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

  ๕.โรงเรียนมีรายงานการวิจัย และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มี  ๔  เป้าหมาย คือ

  ๑.โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียน

  ๒.ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  ๓.นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจ การจัดการศึกษาของโรงเรียน

  ๔.ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 15:55:22 น.

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9106 อีเมล์: sansaleekwitaya@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นายสุนทร เหลี่ยมใส โทรศัพท์: 0829237651 อีเมล์: liamsai57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]