โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •     ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า

            โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้าตั้งอยู่บ้านทุ่งเจ้าใต้หมู่ที่ ๑๘  ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต  ๔  ๓๒ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  ๔๕ กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๗ ไร่  ตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๔๘๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งให้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลชื่อ “โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า” ตำบลต้า อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรายขึ้นอยู่กับกลุ่มโรงเรียนต้า  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ ขอแยกกลุ่มโรงเรียนมาขึ้นกับกลุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า  โรงเรียนบ้านสบเปา  โรงเรียนบ้านสันสะลีก  ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๘  ขอแยกเป็นตำบลแม่เปา แต่ยังคงอยู่ในความปกครองของอำเภอเทิง

            พ.ศ. ๒๕๑๑  นายประพันธ์  ทุมมาศ  ครูใหญ่ ได้ขยายเขตทางทิศตะวันออกไปจนถึงลำห้วย(ร่องสะลาบ) และ พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้แผ้วถางใช้ประโยชน์ ในสมัย นายสำเร็จ  ภูนิคม เป็นครูใหญ่   ทำให้มีเนื้อที่ ๑๗ไร่

            พ.ศ. ๒๕๒๔  กรมการปกครองตั้งกิ่งอำเภอพญาเม็งรายและยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

            พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  วันที่   ๕  มิถุนายน   ๒๕๓๒   หมู่บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๘  ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  ได้รับอนุญาตให้   จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ทางโรงเรียนจึงแยกนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนสันหลวง จำนวน ๗๐คน เป็นนักเรียนชาย ๒๘ คน นักเรียนหญิง ๔๒ คน

            พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย(ทุ่งเจ้า)  ตามนโยบายของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ และประจำตำบล

            พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนกลับมาเป็น โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า เนื่องจากชื่อเดิมไปพ้องกับชื่อของ  โรงเรียนเอกชน (โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย) และโรงเรียนอนุบาลเม็งราย(สันสะลีก)  ทำให้หน่วยงานอื่นสับสนและมีการประสานงานผิดมาตลอด

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต ๔  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ มีครูตาม  จ.๑๘  รวม ๙ คน  มีนักเรียนทั้งหมด ๙๐  คน รวมอายุถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗๔  ปี   โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้าตั้งอยู่  บ้านทุ่งเจ้าหมู่  ๑๘    ตำบลแม่เปา  อำเภอพญาเม็งราย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  ๔   ระยะทาง  ๓๒  กิโลเมตร  ห่างจาก จังหวัดเชียงราย  เป็นระยะทาง   ๔๕   กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด   ๑๗   ไร่

        


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9107 อีเมล์: Tungjuo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงนุช ตันกูล โทรศัพท์: 0956867005 อีเมล์: nuchnong122@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]