โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •      ๑.   จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ  ที่จำเป็นตามหลักสูตร

       ๒.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงาหาความรู้ด้วยตัวเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

      ๓.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี   กีฬา และนันทนาการ

       ๔.  จัดกจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์

       ๕.   จัดกิจกรรมส่่งเสริมใหู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  แก้ปัญหาอย่างมีสติ

       ๖.   จัดกิกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

       ๗.   ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        ๘    ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการัดการศึกษาของสถานศึกษา

        ๙.   ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

        ๑๐   พัฒนาคณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏรูปการศึกษาในทศวรรษ  ที่ ๒


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิกร ต๊ะต้องใจ

 • นางนงนุช ตันกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,693
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9107 อีเมล์: Tungjuo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงนุช ตันกูล โทรศัพท์: 0956867005 อีเมล์: nuchnong122@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]