โรงเรียนบ้านแม่เปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   พันธกิจ (Mission)

                  ๑.พัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษา

                  ๒.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 

                    นำความรู้

                  ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

                  ๔. เสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                  ๕. ส่งเสริมกระบวนการทำงานตามวิถีประชาธิปไตย

               ๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

                  ๗. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

                  ๘. ระดมสรรพกำลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  เป้าหมายของโรงเรียน

                  ๑.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  ๒.ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  ๓.ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี

                  ๔.สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

                  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

                  ๕.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                  ๖.นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสาน

                  วัฒนธรรมไทย

                  ๗.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  ๘.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์   และจิตสาธารณะ

                  ๙.สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

                  ๑๐.ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 13:22:24 น.

โรงเรียนบ้านแม่เปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8254 อีเมล์: maepaoschool09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ อุ่นเรือน โทรศัพท์: 0848213919 อีเมล์: Suchon89 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]