โรงเรียนบ้านแม่เปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  ๑.  วิสัยทัศน์ (Vision)

                  โรงเรียนบ้านแม่เปาจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมาตรฐานการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   

  ๒.ปรัชญาโรงเรียน

              ประสานความคิด  พิชิตความไม่รู้  เชิดชูสถาบัน

   

  ๓. คติธรรมของโรงเรียน

              ปญุญา  โลกสุมิ  ปชุโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

   

  ๔. เอกลักษณ์โรงเรียน

             สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม

  อัตลักษณ์ของนักเรียน

             ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 13:22:24 น.

โรงเรียนบ้านแม่เปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8254 อีเมล์: maepaoschool09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ อุ่นเรือน โทรศัพท์: 0848213919 อีเมล์: Suchon89 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]