• ประวัติโรงเรียน
 • -   พ.ศ.2460 เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  อาศัยศาลาวัดสบเปา ตำบลต้า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  เป็นที่เรียน  โดยมีนายอ่อง  นันทวิชัย  เป็นผู้รักษาการครูใหญ่คนแรก

  -   พ.ศ.2474  ได้เกิดไฟป่าลุกลามเข้าหมู่บ้านสบเปาและวัด หลักฐานทางราชการและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ถูกไฟป่าไหม้เสียหายหมด ราษฎรจึงร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว 3  ห้องเรียน โดยใช้วัสดุท้องถิ่น หลังคามุงหญ้าคา  ฝาทำด้วยไม้ไผ่ สับฟาก

  -   พ.ศ.2487  ย้ายจากวัดสบเปามาสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  แบบอาคารชั่วคราว  1  หลัง  ในพื้นที่  3  ไร่เศษ (ด้านเหนือสุดของบริเวณสนามปัจจุบัน)

  -   พ.ศ.2500  นายอินศวร  แก้วแสงอินทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ พร้อมคณะครูและราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.1 ข  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง

  -    พ.ศ.2514  นายอุดม  สุวรรณศิริ (ครูใหญ่ร่วมมือกับนายศรีมอญ ปาคำ)  ขยายพื้นที่โรงเรียนเป็น  12  ไร่เศษ โดยขอความร่วมมือจากราษฎร จำนวน 15 หลังคาเรือน  รื้อข้ามถนนไปทางทิศตะวันออกและได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ไม้  ขนาด  5  ห้องเรียน  ตั้งชื่อว่า   “ อาคารราษฎร์รังสรรค์  ”

                         -   พ.ศ.2516 ได้ขออนุญาตเปิดชั้นประถมปลาย ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6,7 )

  -   พ.ศ.2520  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด

  -   พ.ศ.2523  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแบ่งเขตการปกครองอำเภอเทิงเป็น กิ่งอำเภอพญาเม็งราย  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอพญาเม็งราย   และโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

  -   พ.ศ.2528  นายถวิล  โคตรศรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  -   พ.ศ.2529  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ กศ.พช. ( การศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท )  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202 – 26  จำนวน  1  หลัง  ขุดบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ  และได้รับบริจาคที่ดินจากราษฎรพื้นที่ 2  งานเศษ

  -   พ.ศ.2530  คณะครู กรรมการศึกษา และราษฎร ได้สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียน

  -   พ.ศ.2532  ได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ไม้  และสร้างหอประชุม

  -   พ.ศ.2533  ได้รับงบประมาณติดตั้งสาธารณูปโภคไฟฟ้า  ใช้การได้เมื่อวันที่  11  มิถุนายน พ.ศ. 2533

  -   พ.ศ.2534  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรก

  -    พ.ศ.2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล  1  สนาม  โรงเรียนได้รับเครื่องหมายเกียรติยศโล่เงินจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เป็นผลงานร่วมกันของโรงเรียนและผู้ปกครองจากปี พ.ศ.2531 – 2535

  -    พ.ศ.2537  มีการทอดผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คิดเป็นเงิน  84,000 บาท  ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  คณะกรรมการศึกษา ได้สร้างศาลากิจกรรม 1  หลัง  คณะกรรมการศึกษาได้ก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปข้างเสาธง 1  ที่  ได้รับงบประมาณจากพัฒนาจังหวัด  สนับสนุนโดย ส.ส. สำเร็จ  ภูนิคม  และผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  คณะกรรมการศึกษา ร่วมสมทบสร้างสนามบาสเกตบอล 1  สนาม

  -  พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปฏิรูปทางการศึกษา  ชมรมศิษย์เก่าได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างส้วม ขนาด  2  ที่นั่ง  จำนวน 1 หลัง  ได้รับมอบสื่อ  ครุภัณฑ์  จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน   1  ชุด

  -   พ.ศ.2540  ได้รับมอบอาคารห้องสมุด 1  หลัง  จากชมรมศิษย์เก่า  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการทดลองการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย  คณะกรรมการศึกษาได้สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  ขนาด 4 x 10 เมตร  จำนวน  1  หลัง  ย้ายห้องบริหาร  ห้องพักครู  จากอาคารราษฎร์รังสรรค์ไปอยู่อาคารอเนกประสงค์

  -   พ.ศ.2541 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาวและขึ้นป้ายโรงเรียนปลอดสารเสพติด  นายถวิล  โคตรศรี ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสวัสดิ์       พุกำพันธ์  ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  -   พ.ศ.2543  นายวินัย  กันวี  ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้รื้อถอนอาคารชั่วคราวและอาคารประกอบอื่น ๆ  มาสร้างโรงอาหารขนาด 8 X 16  เมตร  จำนวน 1  หลัง  ปรับสนามขนาด  4  ไร่

  -   พ.ศ.2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26  ขนาด  4  ห้องเรียน  ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  ยกระดับ เทพื้นสูงและปูพื้นกระเบื้อง

  -   พ.ศ. 2544  ปรับสนามโรงเรียน ยกระดับสูงจากเดิม 0.8  เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณสนามโรงเรียน คิดเป็นเงิน 500,000  บาท

  -    พ.ศ. 2545  สร้างเสาธง และสร้างฐานพระพุทธรูป โดยคณะครูร่วมบริจาค เป็นเงิน  22,000  บาท

  -    พ.ศ.2545  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ร่วมกับกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำข้อมูล  Onpec

  -    พ.ศ. 2546  ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนใน  4  หมู่บ้าน  ชมรมศิษย์เก่า  คณะครูและประชาชนในเขตบริการ  สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

  -    พ.ศ. 2546 ได้รับการสนับสนุนในการปรับไหล่ถนนภายในโรงเรียนจาก ส.ส.สมบูรณ์     วันไชยธนะวงค์  จำนวนเงิน  5,000 บาท

  -    พ.ศ. 2546  ได้รับการสนับสนุนถนนคอนกรีต (ตัวหนอน) ขนาด 4 เมตร  x 80  เมตร     จากชุมชนในเขตบริการ

  -    พ.ศ. 2547  สร้างโรงเก็บรถ ขนาด    4 X 15  ตารางเมตร  จำนวนเงิน  6,000  บาท

  -    พ.ศ. 2547 ปรับปรุงฐานพระพุทธรูป และสร้างฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นเงิน 18,000  บาท

  -    พ.ศ 2548 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ห้องส้วมสำหรับนักเรียน เป็นเงิน 285,000   บาท

  -    พ.ศ. 2548  ซ่อมแซมประปาโรงเรียน และระบบไฟฟ้าสนามกีฬาโรงเรียน เป็นเงิน 20,099 บาท

                          -    พ.ศ. 2548  สร้างโรงรถนักเรียน ขนาด  4 X 15  ตารางเมตร  เป็นเงิน  6,000  บาท

                          -    พ.ศ. 2548  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีอาคารเรียน งบประมาณ  100,000  บาท ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ที โอ เอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  -   พ.ศ. 2549  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  งบประมาณ37,200  บาท

  -   พ.ศ. 2550  ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่เปาในการปลูกไผ่เลี้ยงในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา  พื้นที่ประมาณ  3  งาน  ดำเนินการโดยคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่เปา  ร่วมกับเกษตรตำบลแม่เปา

  -   พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ขนาด  12.5x 24 ตารางเมตร  จำนวนเงิน  117,000  บาท

  -   พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณสนับสนุนสนามเด็กเล่นขนาด  10 x 16  ตารางเมตร  จากมูลนิธิศุภนิมิต  ADP ขุนตาล แห่งประเทศไทย  จำนวนเงิน 50,000 บาท

  -   พ.ศ. 2551 สร้างถนนคอนกรีต  ขนาด  4 X 117  ตารางเมตร  จำนวนเงิน 45,000 บาท จากมูลนิธิศุภนิมิต ADP ขุนตาล ประเทศไทย

  -   พ.ศ. 2551 ได้รับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างห้องสมุด  หนังสือ พร้อมสื่อ อุปกรณ์ จาก บริษัท อเมิกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์  จำกัด  จำนวน   1,000,000  บาท

  -   พ.ศ. 2551 ซ่อมแซมปรับปรุงเรือนพยาบาลโดยงบประมาณจำนวน   60,000  บาท

  -    พ.ศ. 2552  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและระบบประปาภายในโรงเรียนโดยงบประมาณจำนวน   65,000  บาท

  -   พ.ศ. 2553  ได้สร้างที่แปลงฟันโดยงบประมาณจำนวน 16,952  บาท

  -   พ.ศ. 2553  ได้สร้างโรงรถโดยงบประมาณจำนวน 18,153  บาท

  -   พ.ศ. 2553  ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โดยงบประมาณจำนวน 21,050  บาท

  -   พ.ศ. 2553  ได้ปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านทางไกลโดยงบประมาณจำนวน 6,000  บาท

  -   พ.ศ. 2553  จัดทำระบบความปลอดภัยในโรงเรียนโดยงบประมาณจำนวน 23,000  บาท

  -   พ.ศ. 2553  ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูโดยงบประมาณจำนวน  32,261  บาท

  -   พ.ศ. 2553  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน ICT  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต  4  ร่วมกับเขตการศึกษาทั้ง 4  เขต  ของจังหวัดเชียงราย

  -   พ.ศ. 2554  ได้ทำการปรับปรุงสภาพอาคารห้องอนุบาล ใช้งบ  66,595   บาท

  -   พ.ศ. 2554  ได้รับงบจัดห้องคอมพิวเตอร์ CL20  เป็นเงิน  559,800  บาท

  -   พ.ศ. 2554  ได้รับงบโรงเรียนดีประจำตำบล 1,797,200  บาท

  -    พ.ศ. 2554  ได้รับงบน้ำท่วม 822,220  บาท

  -    พ.ศ. 2554  ได้ทำการซ่อมแซมอาคารห้องผู้บริหารโดยซ่อมแซมเพดาน – กระเบื้องมุงหลังคาหน้าจั่ว  5,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  สร้างบันไดรอบอาคารเอนกประสงค์  กันดินทรุด  20,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  เทคอนกรีตหน้าอาคาร 1  และปรับปรุงร่องน้ำหน้าอาคาร  เทคอนกรีตหน้าอาคาร  2  และก่อกระถางดอกไม้หน้าอาคาร 133,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  ดีดอาคารราษฏร์รังสรรค์เป็นอาคาร 2  ชั้น งบประมาณจากการจัดงานศิษย์เก่า  เป็นเงิน  750,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  จัดสร้างส้วม  4  ที่นั่ง  หลังอาคารมัธยม  เป็นเงิน  25,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  สร้างห้องกระจายเสียงข้างเสาธง  เป็นเงิน  5,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  10,000  บาท 

  -    พ.ศ. 2555  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน  12,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  จัดทำประตูทางด้านทิศเหนือ เป็นเงิน  5,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  สร้างหลังคาครอบแท่นพระพุทธรูป เป็นเงิน  5,000  บาท

  -   พ.ศ. 2555  ก่อกระถางรอบโคนต้นไม้หน้าอาคาร ป.1ก  ตึก  เป็นเงิน  10,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  จัดทำซุ้มบันไดอาคารราษฏร์รังสรรค์ เป็นเงิน  25,000  บาท

  -    พ.ศ. 2555  จัดทำเล้าไก่และเลี้ยงไก่พันธ์ไข่  เป็นเงิน  20,000  บาท

  -    พ.ศ. 2556  วางท่อระบายน้ำข้างอาคาร  ชร.01  และท่อประปา  เป็นเงิน  30,000  บาท

  -    พ.ศ. 2556  สร้างห้องส้วมห้องผู้บริหาร  เป็นเงิน  12,000  บาท

  -     พ.ศ. 2556  ต่อเติมอาคารราษฏร์รังสรรค์ชั้นล่าง  ด้วยงบแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฏร  เป็นเงิน    297,800  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:55:04 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8256 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติยา ปินคำ โทรศัพท์: 0801352055 อีเมล์: yea_thitiya@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]