• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านป่าซางก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2482  โดยมี  นายสม  ขันทะ  ราษฎรบ้านป่าซางได้รับบริจาคที่ดินเนื้อที่  2  ไร่  งาน  33  ตารางวา  ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  (ในปัจจุบันขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  เลขที่  ชร.  684 )  ทางราชการแต่งตั้งให้นายขจร  อินทะชัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกของโรงเรียน

            ต่อมาปี พ.ศ.  2497  โรงเรียนถูกยุบไปชั่วคราว  เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเปิดเป็นโรงเรียนได้  ซึ่งมีสาเหตุมาจากราษฎรในหมู่บ้านเกิดความยากจน  มีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นอดอยาก จึงพากันอพยพครอบครัวไปหางานทำต่างถิ่น  และส่วนหนึ่งได้อพยพหนีไปตั้งหลักแหล่งยังท้องที่อื่น

            ต่อมาอีกสองปีเศษ  ได้มีราษฎรอพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น  ทำให้มีจำนวนนักเรียน  เพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  อีกครั้งหนึ่งจนถึงปี  พ.ศ. 2502  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายทองคำ  อ่อนพันธ์  มาดำรงตำแห่งครูใหญ่ และราษฎรได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้โรงเรียน  โดยได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและป้ายอาคารเรียนในวันที่  22  เดือนสิหาคม  พ.ศ.  2502 

            ในปี  พ.ศ.  2505  ราษฎรได้ร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรขึ้น  1  หลังและทางราชการได้อนุมัติงบประมาณหมวดค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง  มาสมทบเป็นเงิน  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  การก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2507 

            ในปี  พ.ศ.  2522  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  แบบ  ชร. 01  จำนวน  4  ห้อง  แต่พื้นที่ที่ เป็นที่ตั้งโรงเรียนในขณะนั้นไม่สามารถรองรับการก่อสร้างอาคารเรียนได้ เพราะพื้นที่มีความคับแคบและมีราษฎรในหมูบานป่าซางบริจาคที่ดินให้  1  แปลง  มีเนื้อที่ให้  5  ไร่เศษจึงได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียน  เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่  ซึ่งเป็นที่ของโรงเรียนปัจจุบัน  ต่อมาคณะครูรวมกับคณะกรรมการศึกษา  และราษฎรในหมู่บ้านได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มให้โรงเรียนอีกจำนวน 2 ไร่เศษ  รวมเป็นพึ้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  8  ไร่เศษ (ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่  ชร. 683)

            ในปี  พ.ศ.  2527  โรงเรียนได้รับการอนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้  นายสงบ  เพียรงาน  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนแรก

            ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ  ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  มีผลทำให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ให้ต้อปรับเปลี่ยนให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตาม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  ที่ประกาศใช้  โดยมีนายศักดา  เศรษฐพงษ์สิริ  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นคนแรก

             ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  พ.ศ.  2545  จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในระดับปฐมวัย และใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ.  2546  ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำขึ้นโดยยึดแนวทางตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  เป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตร และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้นำหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.  2546  มาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมศึกษา ในช่วงที่ 1  ในระดับประถมศึกษาปีที่  1-2  และช่วงชั้นที่ 2  ในระดับประถมศึกษาปีที่  4-5  และในปีการศึกษา  2548  โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาจัดการศึกษาครบทุกระดับชั้น 

            ปีการศึกษา  2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายณัฐฉัตร  อนันต์วรชัย  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

            และในปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล “โรงเรียนดีศรีตำบล” ในรุ่นปีงบประมาณ 2557 ของตำบลเม็งราย

            ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ร่วมกับโรงเรียนบ้านศรีสะอาด โดยความความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ทั้งสองโรงเรียน

           ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยกเลิกการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมรวมกับโรงเรียนบ้านศรีสะอาดโดยความความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ทั้งสองโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-19 14:32:48 น.

โรงเรียนบ้านป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053 190099 อีเมล์: pasang_cri4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวีร์ ไกรปิยไพศาล โทรศัพท์: 0987562278 อีเมล์: worawi_2561@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]