• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ           

  1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  3. พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา

  4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย

  6.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและกระบวนการเรียนรู้

   

  เป้าหมาย                      

  1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

              2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

              3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

              4. ผู้เรียนปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง คิดเลขไม่คล่อง

              5. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้และมีลักษณะอันพึงประสงค์

              6. สถานศึกษามีสื่อ และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน

    7. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

              8. ผู้เรียนทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

              9. สถานศึกษาประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัลยาภรณ์ มาแสน

 • นางจำนงค์ จ่าเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,609
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053 190099 อีเมล์: pasang_cri4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวีร์ ไกรปิยไพศาล โทรศัพท์: 0987562278 อีเมล์: worawi_2561@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]