• คลังข้อสอบ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ชัันประถมศึกษาปีที่ 2

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            

    

 • ประวัติโรงเรียน
 • บ้านเวียงหวาย  ชื่อเดิมบ้านดงหวาย  ยังไม่เป็นหมู่บ้านของตนเอง  การปกครองขึ้นอยู่กับบ้านป่าซาง  ตำบลแม่เปาเริ่มตั้งหมู่บ้านจากการทำไร่  เลี้ยงสัตว์  ทำนา  จาก พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็นต้นมา  ส่วนการศึกษาได้ส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านร่องขุ่น  ตำบลป่าตาล  อำเภอเทิง  เริ่มก่อตั่งโรงเรียนครั้งแรกเกิดจาก  นายอ้วน   พรมดร  ได้นำบุตรไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านร่องขุนและได้ปรึกษา ครูใหญ่นายบัวลา  สองสี  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๑๒ เกี่ยวกับการก่อตั้งโรงเรียนและหมู่บ้านมีประชากรประมาณ  ๖๐  หลังคาเรือน  เด็กไม่ได้เรียนหนังสือมีมาก  ในระยะนั้นมีโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  โรงเรียนบ้านศรีสะอาดได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โดยทางหมู่บ้านได้จัดสร้างอาคารเรียน  และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  แนวคิดนี้ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความต้องการโรงเรียนมากขึ้น  จึงช่วยกันจัดหาสถานที่ก่อตั้งอาคารเรียน  และจัดหาอุปกรณ์    โดยมีคณะครูและนักการภารโรง โรงเรียนบ้านร่องขุน  แนะนำเกี่ยวกับการก่อตั้งอาคารเรียนและสถานที่ก่อตั้ง ซึ่งต่อมาชาวบ้านช่วยกันปรับสถานที่  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๑๒  และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน  แต่ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอน โดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านเวียงหวาย และในเดือนเดียวกันนั้นชาวบ้านได้เข้าไปร้องขอให้ครูมาทำการสอนวันที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๑๓  ทางราชการได้ส่ง นายสงบ  เพียรงาน  มาสอนที่โรงเรียนบ้านเวียงหวาย                                                          

        - ขอบเขตบริการของโรงเรียน                                                

               ๑.   หมู่บ้านเวียงหวาย  หมู่ ๘ ตำบลเม็งราย             

                ๒.  หมู่บ้านเวียงสัก หมู่ ๑๒ ตำบลเม็งราย                      

                ๓.  หมู่บ้านศรีสะอาด หมู่ ๙ ตำบลเม็งราย   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:17:57 น.

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5371-0640 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ รวมสุข โทรศัพท์: 0810243297 อีเมล์: the_areww@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]