• คลังข้อสอบ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ชัันประถมศึกษาปีที่ 2

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            

    

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  ทุกกลุ่มสาระ
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. ครูได้รับการอบรม การศึกษาดูงาน ปีละไม่น้อยกว่า 2  ครั้ง
  4. สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  5. จัดการเรียนรู้โดยใช้ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

  เป้าหมายของสถานศึกษา

  1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
  2. มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
  3. รู้จักคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้
  5. สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:17:57 น.

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5371-0640 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ รวมสุข โทรศัพท์: 0810243297 อีเมล์: the_areww@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]