โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ
  1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมและพัฒนา  ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรมและค่านิยมที่ดี
  3. พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์
  4. ส่งเสริมและอนุรักษ์  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียบประเพณีท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วม
  • เป้าหมาย 
  1.  นักเรียน ร้อยละ  80  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  2. นักเรียน ร้อยละ  80  สามารถศึกษาค้นคว้าและหาประสมการณ์จากการเรียนรู้          ด้วยตนเอง แล้วนำกลับมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
  3. มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของถ้องถิ่นโดยเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม
  4. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  รักการออกกำลังกาย
  5. จัดให้มีการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างน้อย       ปีการศึกษาละ  2  ครั้ง
  6. ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรภพ เขาฟัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุพิน ธรรมขัน

 • นางสาวอารีวรรณ เข้มขันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: buakam2018@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ธนา ใจมา โทรศัพท์: 0895603921 อีเมล์: ืnathasak01.12@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]