โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

  “ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลกรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีวินัย  คุณธรรม และค่านิยมที่ดี  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น         โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ”

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

  “ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลกรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีวินัย  คุณธรรม และค่านิยมที่ดี  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น         โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ”

  ปรัชญา

  “เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำวัฒนธรรมท้องถิ่น”

  คำขวัญ

  “พัฒนาผู้เรียนด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด อย่างเป็นระบบ”

  พุทธปรัชญา

  ปญฺญา  ธเนน  เสยฺโย  ปัญญาประเสริฐกว่าทรับทั้งปวง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรภพ เขาฟัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชนกนันท์ ทองมาลา

 • นายยุทธนา เกริกการัณย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: buakam2018@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ธนา ใจมา โทรศัพท์: 0895603921 อีเมล์: ืnathasak01.12@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]