โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 • ผลงานครู
 • ผลงานครู

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.        จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

  2.        นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  3.        จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดภายในสถานศึกษา

  4.               จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ สะอาด  ถูกสุขลักษณะ สวยงาม  และน่าอยู่                                 

  5.        จัดกิจกรรมทางด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี                                

  6.        ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการศึกษาอบรมตามโอกาส เพื่อ สามารถปฏิบัติงานได้

  อย่างมีประสิทธิภาพ

  7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ

  และมีทักษะพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา  2551  

  เป้าหมาย

  1.        เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

                     2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม น่าอยู่ และมีบรรยากาศ

  ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                     3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย                                          

  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

                     5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีคุณภาพ

                     6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   

   และให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 08:46:29 น.

โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: maeluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]