• ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านกระแลตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย                 มีเขตบริการ 1 หมู่บ้านคือบ้านกระแล  สภาพชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 

            ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน  โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532  โดยราษฎรในหมู่บ้านกระแลได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ต่อมามีนายอุดม  แซ่เล่า  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง และคณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง  ราคา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11 ไร่ 58 ตารางวา

            โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2532 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีนายสุขุม  ปันทะ ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์  โรงเรียนบ้านห้วยก้างราษฎร์สามัคคี  ตำบลไม้ยา    อำเภอพญาเม็งราย   จังหวัดเชียงราย    มาช่วยราชการและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ในปี  พ.ศ. 2533 

            วันที่ 16 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2533 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งให้   นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย    ที่ 469/2533

              ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกระแล   ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีรายนาม  ดังนี้

  1.นายสุขุม  ปันทะ                  รกน.ครูใหญ่                         19 พ.ค. 2532 - 15 ก.ค. 2533

  2.นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์        ตำแหน่งครูใหญ่                     16 ก.ค. 2533 - 24 ส.ค. 2537

  3.นายเสถียร  คำภีระ               ตำแหน่งครูใหญ่                     1 ธ.ค. 2537 - 16 ก.ย. 2541

  4.นายเสถียร  คำภีระ               ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               17 ก.ย. 2541 - 4 เม.ย. 2543

  5.นายบุญมี  อุ่นเรื่อน               ตำแหน่งครูใหญ่                     5 เม.ย. 2543 - 15 มิ.ย. 2543

  6.นายวัลลภ  ผิวผ่อง               ตำแหน่งครูใหญ่                     1 ก.พ. 2544 - 13 มิ.ย. 2545

  7.นายวีรยุทธ  วันต๊ะ               ตำแหน่งครูใหญ่                     14 มิ.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2546

  8.นายสมเดช ชุมภูรัตน์             ตำแหน่งครูใหญ่                     18 พ.ค. 2546 - 22 ธ.ค. 2547

  9.นายศักดา   เศรษฐพงษ์สิริ       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      6 มิ.ย. 2547 - 13 ธ.ค. 2554

  10.นายนิยม   ลีคำหมง            ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      13 ธ.ค. 2554 – 30 กันยายน 2561

  11.นายอดิศักดิ์   จันกิติ            ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      1 มี.ค.2562 – ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:11:27 น.

โรงเรียนบ้านกระแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ปาละ โทรศัพท์: 0954513413 อีเมล์: nityapala@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]