• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ(Mission)

  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา สำนึกในความเป็นไทย             ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักตนเอง มีเจตคติที่ดีและการคิดวิเคราะห์เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักให้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล

  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6. ส่งเสริมด้านงานศิลป์เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

  7. พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  8. สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาโดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  9. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

  เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2.  ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา สำนึกในความเป็นไทย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักตนเอง มีเจตคติที่ดีและการคิดวิเคราะห์เหมาะสมกับวุฒิภาวะ มีทักษะชีวิต  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

  4.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักให้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล

  5.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.  ผู้เรียนมีทักษะด้านงานศิลป์

  7.  สถานศึกษามีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  8.  สถานศึกษาได้รับความส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  9.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองและสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:11:27 น.

โรงเรียนบ้านกระแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ปาละ โทรศัพท์: 0954513413 อีเมล์: nityapala@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]