• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    โรงเรียนบ้านกระแล  มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ใฝ่เรียนรู้       มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปลูกฝังความเป็นไทย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดดเด่นด้านงานศิลป์  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  บริหารเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:11:27 น.

โรงเรียนบ้านกระแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ปาละ โทรศัพท์: 0954513413 อีเมล์: nityapala@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]